Start
januari 2024

IZA-monitor Beweging meer hybride zorg 2024-2026

Duur: jan 2024 - dec 2026

Achtergrond

In 2022 is het Integraal Zorg Akkoord (IZA) gesloten waarvan de beweging naar meer hybride zorg een belangrijk onderdeel is en een belangrijk middel om de daarin gestelde doelstellingen voor zorg en gezondheid te realiseren. Met het afsluiten van het IZA hebben 15 partijen in zorg en ondersteuning toegezegd toe te werken naar ‘passende zorg’. Passende zorg betekent steeds vaker ook hybride zorg: een mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg en ondersteuning van gezondheid, waar mogelijk gepersonaliseerd en op maat. Uitgangspunten hierbij zijn: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Partijen werken samen aan brede opschaling en toepassing van hybride zorg.

Doel 

De IZA-monitor Beweging meer hybride zorg monitort de afspraken die de partijen in het IZA op het gebied van hybride zorg met elkaar hebben gemaakt. 

Methode

Monitoring vindt plaats op basis van bestaande dataverzamelingen. De voornaamste databron is de Nivel Monitor Digitale zorg, waaraan enkele IZA-specifieke vragen worden toegevoegd. Deze wordt verrijkt met andere bestaande databronnen, waaronder rapportages van koepelorganisaties.

Resultaat

Deze monitor geeft inzicht in de naleving van de afspraken met betrekking tot hybride zorg zoals deze in het IZA zijn vastgelegd. De resultaten zullen gepresenteerd worden in rapportages, die bestaan naast op te leveren producten vanuit de Nivel Monitor Digitale zorg. De IZA-monitor Beweging naar meer hybride zorg is een samenwerkingsproject tussen RIVM en het Nivel. 

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
RIVM