Project
Afgesloten
2019

Morbiditeit en zorggebruik RIVM, 2018

Achtergrond
Valide cijfers over morbiditeit in de bevolking zijn essentieel om de gezondheid van de Nederlandse bevolking te monitoren. In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van registers met informatie die routinematig door zorgverleners wordt vastgelegd als onderdeel van de zorg of voor declaraties bij de zorgverzekeraar. In dit onderzoek worden morbiditeitscijfers berekend voor een selectie van aandoeningen op basis van geregistreerde diagnoses in verschillende (combinaties van) databronnen.

Deol
Door bronnen te combineren, krijgen we inzicht in wat de meerwaarde is van het gebruik van combinaties van bronnen en wat elke afzonderlijke bron bijdraagt aan morbiditeitscijfers. Het uiteindelijke doel is om betere schattingen van morbiditeitscijfers over de Nederlandse bevolking te verkrijgen.

Vraagstelling
Wat is de prevalentie en incidentie van Chronische obstructieve longziekte (COPD), Diabetes mellitus, Artrose, Cerebrovasculair accident (CVA), Coronaire hartziekten, Ziekte van Parkinson, Reumatoïde artritis, Acuut myocard infarct (AMI) en Transient ischemic attack (TIA), op basis van zowel individuele als combinaties van registers met informatie die routinematig wordt vastgelegd in de zorg?

Gebruikte databronnen
Diagnoses worden op verschillende plekken in de zorg vastgelegd: in de eerste lijn bij de huisarts, in de specialistische zorg tijdens ziekenhuisopnamen en/of poliklinische bezoeken en bij het vastleggen van de doodsoorzaak bij sterfte. Daarnaast kan, voor een beperkt aantal ziekten, een diagnose ook afgeleid worden op basis van het geneesmiddelengebruik. Daarom is in dit onderzoek voor de volgende bronnen gekozen: de huisartsenregistratie van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ), de Diagnose Behandeling Combinaties Medisch Specialistische Zorg (DBCMSZ), de Doodsoorzakenstatistiek (DOS) en (alleen voor diabetes) verstrekte geneesmiddelen (GNM). Op Nivel Zorgregistraties na, zijn alle bronnen voor de gehele (verzekerde) populatie beschikbaar. De huisartsregistratie bevat alle ingeschreven patiënten, inclusief patiënten die tijdens de onderzochte periode geen contact gehad hebben met de huisarts, en wordt vanwege de beperktere omvang in dit onderzoek gebruikt als basis. Binnen de beschermde CBS-omgeving zijn de andere bronnen met gebruik van de landelijke Basisregistratie Personen op persoonsniveau aan Nivel Zorgregistraties gekoppeld.