Project
afgesloten

Oncologische nazorg in de eerste lijn

Oncologische nazorg en nacontrole worden de komende jaren een belangrijker en groter thema in de 1e lijn. Het aantal patiënten dat de diagnose kanker krijgt en overleeft neemt toe. Daarnaast verschuift de oncologische nacontrole steeds meer van de 2e naar de 1e lijn. Een overzicht van de huidige stand van zaken voorzien van knelpunten en een onderzoeksagenda levert een bijdrage aan de discussie hoe de nacontrole en nazorg toekomstbestendig te maken.
Binnen deze kennissynthese worden drie deelvragen onderzocht:
• Wat is de huidige stand van de oncologische nazorg, zoals geleverd door de eerste lijn, waaronder huisartsen, thuiszorg, en paramedici.
• Hoe is de huidige samenwerking tussen eerste en tweede lijn met betrekking tot oncologische nacontrole?
• Wat zijn de ervaringen van patiënten rond de oncologische nazorg in de eerste lijn?

Bovenstaande vragen worden beantwoord op basis van bestaande literatuur, aangevuld met enkele interviews en online focusgroep gesprekken met de betrokken veldpartijen. Tijdens een ‘invitational conference’ zullen de resultaten worden gepresenteerd en samen met de deelnemers de uiteindelijke aanbevelingen en randvoorwaarden voor oncologische nazorg in de eerste lijn worden vastgesteld.
Digitaal rapport (geprinte versie op aanvraag verkrijgbaar)
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
geen