Project
Afgesloten
2015

Oncologische nazorg in de eerste lijn

Duur: mrt - dec 2015

Achteegrond
Oncologische nazorg en nacontrole worden de komende jaren een belangrijker en groter thema in de 1e lijn. Het aantal patiënten dat de diagnose kanker krijgt en overleeft neemt toe. Daarnaast verschuift de oncologische nacontrole steeds meer van de 2e naar de 1e lijn. Een overzicht van de huidige stand van zaken voorzien van knelpunten en een onderzoeksagenda levert een bijdrage aan de discussie hoe de nacontrole en nazorg toekomstbestendig te maken.

Onderzoeksvragen
• Wat is de huidige stand van de oncologische nazorg, zoals geleverd door de eerste lijn, waaronder huisartsen, thuiszorg, en paramedici.
• Hoe is de huidige samenwerking tussen eerste en tweede lijn met betrekking tot oncologische nacontrole?
• Wat zijn de ervaringen van patiënten rond de oncologische nazorg in de eerste lijn?

Methode
De vragen worden beantwoord op basis van bestaande literatuur, aangevuld met enkele interviews en online focusgroep gesprekken met de betrokken veldpartijen. Tijdens een ‘invitational conference’ zullen de resultaten worden gepresenteerd en samen met de deelnemers de uiteindelijke aanbevelingen en randvoorwaarden voor oncologische nazorg in de eerste lijn worden vastgesteld.

Resultaat
rapport
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS