Afgesloten
2010

Ondersteuningsbehoeften van (ex-) kankerpatiënten en de rol van de huisarts: tweede fase voorbereiding panel van mensen met kanker, 2009-2010

Duur: aug 2009 - mrt 2010

In de eerste fase van de voorbereidingsstudie zijn de wensen en mogelijkheden voor het opzetten van een landelijk panel van kankerpatiënten onderzocht. Dit onderzoek behelst de tweede fase van de voorbereidingsstudie waarin een schriftelijke vragenlijst is verstuurd naar (ex-)kankerpatiënten die zich bereid hebben getoond deel te nemen aan het panelonderzoek.

Het doel is tweeledig. In de eerste plaats, het uittesten van een schriftelijke vragenlijst onder een steekproef van kankerpatiënten in verschillende fasen van het ziekteproces teneinde zicht te krijgen op de mogelijkheden en beperkingen om bepaalde vragen voor te leggen aan groepen kankerpatiënten die verschillen naar tumorsoort en fase van het ziekteproces. In de tweede plaats, het verkennen van de ervaringen en behoeften van kankerpatiënten op het gebied van zorg en ondersteuning en hun visie op de rol van de huisarts daarbij.

Versturen van een schriftelijke vragenlijst naar een steekproef van 200 kankerpatiënten.

De bevindingen uit dit onderzoek zullen worden meegenomen in de ontwikkeling van een plan van dataverzameling voor het toekomstige landelijke panelonderzoek. Hierbij gaat het vooral om inzichten in welke (soort) vragen wel en niet relevant zijn voor bepaalde groepen kankerpatiënten - met name naar tumorsoort en fase van het ziekteproces - of door hen kunnen worden beantwoord. De inhoudelijke resultaten zullen worden ingebracht in het traject dat tot de ontwikkeling van een zorgstandaard voor de oncologische zorgketen moet leiden. De rapportage zal bestaan uit een Nederlandstalig rapport en een wetenschappelijk artikel.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS