Afgesloten
2007

Verstrekking hulpmiddelen Beter Geregeld, 2007

Duur: juli 2007 - september 2007

Achtergrond
Voor veel ouderen, chronisch zieken en gehandicapten zijn hulpmiddelen van grote betekenis voor hun dagelijks functioneren en hun maatschappelijke participatie. Ondersteunende hulpmiddelen kunnen op dit moment worden verkregen op basis van de Regeling zorgverzekering (Zvw), de AWBZ, de Wmo en de Wia. In opdracht van de Tweede Kamer is het ministerie van VWS (directie GMT) momenteel bezig aan een verkenning van de knelpunten bij het verkrijgen van hulpmiddelen op basis van deze regelingen vanuit cliëntenperspectief en de mogelijke oplossingen voor deze knelpunten.

Methode
op basis van gegevens van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten analyseren we hoeveel mensen met een chronische ziekte of handicap ter verkrijging van hun hulpmiddelen met meerdere regelingen te maken hebben. Tevens wordt een telefonische peiling uitgevoerd onder de leden van het NPCG die hulpmiddelen gebruiken.

Onderzoeksvragen
1. Welk deel van de mensen met een (somatische) chronische ziekte of handicap maakt gebruik van één of meer ondersteunende hulpmiddelen uit één of meer regelingen en welke kosten zijn daar voor deze mensen mee gemoeid?
2. Welke knelpunten ervaren gebruikers van hulpmiddelen met betrekking tot het verkrijgen van ondersteunende hulpmiddelen?

Secundaire analyses en telefonische peiling
Van de circa 2.700 ondervraagde chronisch zieken en gehandicapten maken er circa 2.100 (78%) gebruik van ondersteunende hulpmiddelen. Van hen beschikt vrijwel iedereen over hulpmiddelen die nu onder de Zvw zouden vallen en bijna de helft over hulpmiddelen die nu onder de Wmo vallen. Slechts één persoon heeft hulpmiddelen die onder de Wia vallen. Bij de meeste aanvragen voor hulpmiddelen, doen zich geen problemen voor. Een knelpunt dat relatief veel voorkomt en dat door de meeste mensen belangrijk wordt gevonden om te worden aangepakt is de ervaring dat men bij elke nieuwe aanvraag van een hulpmiddel opnieuw alle informatie over de persoonlijke en medische situatie moet aanleveren. Andere zaken die volgens mensen met een chronische ziekte of handicap voor verbetering vatbaar zijn, zijn de eigen bijdragen die voor sommige hulpmiddelen worden gevraagd, de aanvraagformulieren die als ingewikkeld worden ervaren en de tijd die men soms te lang vindt tussen het aanvragen van het hulpmiddel en het uiteindelijk beschikken daarover.

Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS