Publicatie

Publicatie datum

Behoefteraming klinisch genetici 1997-2010.

Velden, L.F.J. van der, Calsbeek, H., Hingstman, L. Behoefteraming klinisch genetici 1997-2010. Utrecht: NIVEL, 1998.
Download de PDF
Voor de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) is een behoefteramingsonderzoek uitgevoerd. Belangrijke ontwikkelingen die 'vraag' en 'aanbod' van klinisch genetici kunnen beïnvloeden zijn: medisch-technische ontwikkelingen, het aantal klinisch genetici dat in deeltijd gaat werken en de introductie van de nieuwe beroepsgroep van de genetisch consulenten.
De kennis over erfelijke en aangeboren afwijkingen is de afgelopen jaren sterk gegroeid en zal ook de komende jaren sterk groeien. Daarnaast is te verwachten dat, ondanks de geprognosticeerde daling van het aantal geboorten, de vraag naar prenatale diagnostiek gelijk blijft of stijgt. Dit is het gevolg van drie ontwikkelingen: In de eerste plaats krijgen vrouwen pas op latere leeftijd kinderen, waardoor zij geïndiceerd zijn voor prenatale diagnostiek. In de tweede plaats wenst een groeiend aantal jongere vrouwen prenatale diagnostiek. In de derde plaats neemt het aantal mensen toe dat in aanmerking wil komen voor presymptomatische diagnostiek.
Er zijn vier scenario's opgesteld die rekening houden met demografische, epidemiologische, sociaal-culturele en vakinhoudelijke ontwikkelingen (scenario 1), bovendien ook met een toename van het werken in deeltijd (scenario 2), hieraan toegevoegd een vermindering van het aantal uren per fte (scenario 3) en ten slotte een scenario dat behalve met het bovenstaande rekening houdt met een toename van het aantal niet-patiëntgebonden activiteiten. Voor deze scenario's is berekend hoeveel agio's er per jaar nodig zijn om over voldoende beroepsbeoefenaren 2010 te beschikken. Afhankelijk van het gekozen scenario en de variant (laag/midden/ hoog) ervan, zijn er jaarlijks minimaal 4,75 en maximaal 13 agio's nodig. Hierbij is ervan uitgegaan dat de verhouding tussen het aantal genetisch consulenten en het aantallen klinisch genetici gelijk blijft. Wanneer het relatieve aantal genetisch consulenten echter verdubbelt, zoals de VKGN verwacht, worden de benodigde aantallen agio's kleiner: het aantal benodigde agio's zal dan variëren van minimaal 4 tot maximaal 11,5 per jaar.