Publicatie

Publicatie datum

Behoefteraming longartsen 1996-2010.

Harmsen, J., Velden, L. van der, Hingstman, L. Behoefteraming longartsen 1996-2010. Utrecht: NIVEL, 1996.
Download de PDF
De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) heeft het NIVEL gevraagd een behoefteramingsstudie voor longartsen uit te voeren. Op basis hiervan kan een betere onderbouwing gegeven worden ten behoeve van de toekomstige opleidingscapaciteit. De opzet van deze studie is in hoofdlijnen afgeleid uit eerdere behoefteramingsstudies van het NIVEL. Dit betekent dat allereerst gekeken wordt naar de huidige en de te verwachten vraag naar longgeneeskundige zorg. Verschillende factoren die deze vraag beïnvloeden zullen worden vertaald in het aantal longartsen dat nodig is om aan die (verwachte) vraag te kunnen voldoen. Na de bepaling van de toekomstige vraag naar longartsen wordt vervolgens aangegeven welke ontwikkelingen er verwacht kunnen worden met betrekking tot het aanbod van longartsen. Aan de hand hiervan kan worden bepaald hoe het aanbod van longartsen zich in aantal en samenstelling zal ontwikkelen. Tenslotte is de toekomstige vraag naar longgeneeskundige zorg geconfronteerd met het toekomstige aanbod van longartsen. Op basis hiervan worden volgens een aantal scenario's ramingen opgesteld die aangeven hoeveel longartsen er tot het prognosejaar (2010) jaarlijks in opleiding moeten komen om vraag en aanbod in dat prognosejaar goed op elkaar te laten aansluiten.