Publicatie

Publicatie datum

Behoefteraming obstetrici/gynaecologen 1997-2010.

Velden, L.F.J. van der, Hingstman, L., Coelingh Bennink, F., Ridder, M. Behoefteraming obstetrici/gynaecologen 1997-2010. Utrecht: NIVEL, 1997.
Download de PDF
Op grond van de onvoorziene recente demografische en maatschappelijke ontwikkelingen achtte de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) het noodzakelijk de behoeftenramingsstudie uit 1992 te herhalen. Het NIVEL is gevraagd ook deze studie uit te voeren. Wanneer men uitgaat van de middenvariant van de bevolkingsprognose van het C.B.S., bedraagt het in 2010 benodigde aantal obstetrici/gynaecologen afhankelijk van het gehanteerde scenario, 592 tot 842. Dit impliceert dat de benodigde instroom van op te leiden gynaecologen per jaar tussen 13 en 49 ligt, weer afhankelijk van het gehanteerde scenario. Dit betekent dat als men alleen de demografische ontwikkelingen (minder geboorten!!!) zou volgen, er jaarlijks 19 obstetrici/gynaecologen minder opgeleid zouden behoeven te worden, terwijl bij het scenario waarin ook diverse sociaal-culturele en institutionele factoren veranderen, er jaarlijks 17 meer moeten worden opgeleid.