Publicatie

Publicatie datum

Behoefteraming orthopaeden 1997-2010.

Velden, L.F.J. van der, Hingstman, L., Ridder, M. Behoefteraming orthopaeden 1997-2010. Utrecht: NIVEL, 1997.
Download de PDF
Gezien de vergrijzing van de bevolking en het feit dat veel orthopedische klachten pas op latere leeftijd optreden, is te verwachten dat er in de toekomst een groter aantal orthopeden nodig zal zijn. Daarnaast maakt het sterk toenemen van het aantal vrouwen dat medicijnen studeert, het waarschijnlijk dat meer artsen, dus ook orthopeden, een functie in deeltijd ambiëren. Tevens is er een tendens om bepaalde behandelingen die traditioneel door chirurgen werden uitgevoerd, door orthopeden te laten verrichten. In opdracht van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging voerde het NIVEL een behoefteramingsonderzoek uit. Hieruit blijkt dat uitgaande van het middenvariant-scenario voor demografische ontwikkelingen, afhankelijk van veranderingen in de sociaal-culturele factoren (geen, daling van het aantal uren per fte, daling in fte, toename in niet-patiëntgebonden activiteiten, toename tijdsbesteding per patiëntcontact) er bij ongewijzigd opleidingsbeleid per 1-1-2010 een overschot van 83 orthopeden (andere factoren ongewijzigd) bestaat tot een tekort van 51 orthopeden (wanneer diverse veranderingen worden ingevoerd). De optimale instroom in de opleiding varieert derhalve van 6 tot 29 per jaar.