Publicatie

Publicatie datum

Behoefteraming plastisch chirurgen 1998-2010.

Velden, L.F.J. van der, Hingstman, L. Behoefteraming plastisch chirurgen 1998-2010. Utrecht: NIVEL, 1999.
Download de PDF
De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) heeft het Nivel gevraagd een behoefteramingsstudie voor plastisch chirurgen uit te voeren. Op basis hiervan kan een betere onderbouwing gegeven worden van de toekomstige opleidingscapaciteit. De opzet van deze studie is in hoofdlijnen afgeleid van eerdere behoefteramingsstudies van het Nivel. Er wordt eerst gekeken wordt naar de huidige en te verwachten vraag naar plastische chirurgie. Verschillende factoren die deze vraag mogelijkerwijs beïnvloeden, zijn daarbij meegenomen. Vervolgens is nagegaan hoe het aanbod van plastisch chirurgen zich zal ontwikkelen. Op basis van een aantal scenario's, die onderling verschillen in de veronderstellingen over de ontwikkelingen van zowel de vraag als het aanbod, wordt nagegaan hoeveel plastisch chirurgen opgeleid moeten worden om vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten.
Eind 1998 waren er 144 plastisch chirurgen werkzaam in Nederland. Gegeven de te verwachte uitstroom in verband met pensionering en bij handhaving van de huidige opleidingscapaciteit van 9 nieuwe plastisch chirurgen per jaar, zullen er in het jaar 2010 ongeveer 175 plastisch chirurgen zijn. Wanneer alleen rekening gehouden wordt met een toename van het aantal inwoners per leeftijdsgroep, dan zijn in 2010 echter ongeveer 155 plastisch chirurgen nodig. De instroom in de opleiding zou bij dit scenario daarom ongeveer 4 plastisch chirurgen per jaar moeten bedragen.
De huidige opleidingscapaciteit voldoet daarentegen wel voor het scenario waarbij naast de demografische ontwikkeling ook rekening gehouden wordt met een extra toename van het zorggebruik (mede om de groei in de wachtlijsten te stoppen), een toename van het deeltijdwerken (rekening houdend met het stijgende aandeel vrouwelijke plastisch chirurgen), en een afname van het aantal werkuren per full-time equivalent van nu 52 uur naar 50 uur in 2010.
Indien tevens rekening gehouden wordt met factoren als een eventuele stijging in het aandeel niet-patiëntgebonden werkzaamheden (onder andere vanwege meer managementtaken) én een stijging van de tijd per patiënt (onder andere vanwege de toenemende mondigheid van patiënten), dan zijn er in 2010 in totaal 196 plastisch chirurgen nodig. Onder de condities van dit laatste scenario zou de instroom in de opleiding uitgebreid moeten worden naar 13 per jaar.