Publicatie

Publicatie datum

Behoefteraming radiologen 1998-2010.

Velden, L.F.J. van der, Calsbeek, H., Hingstman, L. Behoefteraming radiologen 1998-2010. Utrecht: NIVEL, 1998.
In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) heeft het NIVEL een behoefteramingsstudie voor radiologen uitgevoerd.
Er bestond nogal wat onduidelijkheid over het aantal radiologen dat in de komende jaren zou moeten worden opgeleid. Door het ontbreken van onderzoekgegevens was het niet mogelijk om conclusies over de lange-termijn ontwikkelingen te trekken. De onduidelijkheid werd met name veroorzaakt door:
* onzekerheid over de effecten van de demografische ontwikkelingen;
* de ontwikkelingen op medisch-technisch vlak;
* de rol van de beleidsmatige ontwikkelingen;
* veranderingen in het aanbod van radiologen.

Voor wat betreft het aanbod is in de eerste plaats te verwachten dat steeds meer artsen in de toekomst in deeltijd gaan werken. In de tweede plaats speelt de arbeidsnormering een steeds grotere rol. Het Werktijdenbesluit voor Assistent-Geneeskundigen en Verloskundigen (WGBV) uit 1993 beperkt de werktijd voor agio's (assistent geneeskundigen in opleiding) tot 48 uur per week. Het lijkt een gerechtvaardigde verwachting dat de radiologen die nu in opleiding zijn in de toekomst geen extreem lange werkweken zullen ambiëren. In de derde plaats zijn velen in de beroepsgroep van mening dat de werklast de afgelopen jaren zwaarder is geworden door een sterke toename van de omvang en de intensiteit van het radiologisch werk. (Zie ook 'Werklast radiologen'.)
Er is een vijftal scenario's opgesteld voor het benodigde aantal radiologen in 2010. Op grond hiervan is de noodzakelijke jaarlijkse instroom in de opleiding tot en met 2004 berekend. In het eerste scenario is alleen rekening gehouden met de demografische ontwikkelingen; in het tweede is bovendien rekening gehouden met de technologische ontwikkelingen; in het derde scenario is een daling in fulltime-eenheden (fte) toegevoegd; in het vierde is ook rekening gehouden met een daling in het aantal uren per fte en in het vijfde ten slotte is ook een toeneming van het aantal niet-patiëntgebonden activiteiten verdisconteerd. Afhankelijk van het gehanteerde scenario zijn er in 2010 825 tot 1000 radiologen nodig, hetgeen resulteert in een noodzakelijke instroom in de opleidingen van 31 tot 56 personen per jaar tot en met 2004. Dit betekent dat ten opzichte van de huidige instroom 9 extra plaatsen per jaar nodig zijn in het eenvoudigste scenario tot 34 plaatsen per jaar in het meest uitgebreide scenario. Hoogstwaarschijnlijk zal het aantal opleidingsplaatsen voor radiologen dus in de komende jaren moeten toenemen. Met hoeveel, is een keuze die het beleid moet maken.