Publicatie

De meerwaarde van de klinische geriatrie volgens huisartsen: een verkennend onderzoek.

Schepman, S., Heiligers, P., Schellevis, F. De meerwaarde van de klinische geriatrie volgens huisartsen: een verkennend onderzoek. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2011, 89(6), 316-322
Download de PDF
In de ouderenzorg zijn veel verschillende zorgaanbieders actief. De exacte plaats en rol van de diverse aanbieders is nog niet uitgekristalliseerd. In diverse beleidsdocumenten is vastgesteld dat er lacunes in de ouderenzorg bestaan. Huisartsen uit regio’s waarin wel, respectievelijk geen klinisch geriater werkzaam is hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden in de zorg voor ouderen en of zij daarin de meerwaarde van de klinisch geriater herkennen. Opvallend is dat de meerwaarde van klinische geriatrie vooral gezien wordt door huisartsen die niet of weinig verwijzen naar klinisch geriaters, terwijl in hun regio’s wel klinisch geriaters werkzaam zijn. Huisartsen beschouwen onbegrepen achteruitgang in de gezondheid, delier, cognitieve stoornissen, mobiliteitsproblemen en combinaties van deze problemen belangrijke indicaties voor verwijzing naar een klinisch geriater. De resultaten van ons onderzoek wijzen erop dat de werkwijze van de klinisch geriater, volgens het zogenaamde geriatrisch model, door huisartsen als een meerwaarde wordt ervaren in de ouderenzorg. Wel vinden huisartsen dat zijzelf, zowel vóór als na een ziekenhuisopname, het centrale aanspreekpunt en de hoofdbehandelaar moeten zijn voor deze kwetsbare groep patiënten. (aut.ref.)