Publicatie

Publicatie datum

De omvang van de logopedische behandeling.

Steultjens, M., Hofhuis, H., Sluijs, E., Dekker, J. De omvang van de logopedische behandeling. Utrecht: NIVEL, 1998. 89 p.
Download de PDF
In opdracht van het Ministerie van VWS is door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) onderzoek gedaan naar de omvang van de logopedische behandeling. In het Jaaroverzicht Zorg 1998 is een ombuiging op de extramurale logopedie aangekondigd van Mf. 10 per jaar, een ombuiging van 12,7%. Het doel van dit onderzoek is gegevens aan te leveren op basis waarvan de overheid haar beleid ten aanzien van de logopedische zorg kan bepalen. In dit onderzoek wordt een beschrijving gegeven van het aantal zittingen waaruit een logopedische behandeling bestaat en van de factoren die daarop van invloed zijn. Er kunnen verschillende modellen geformuleerd worden om deze ombuiging te concretiseren. Omdat logopedisten per zitting gehonoreerd worden impliceren alle modellen een inperking van het aantal zittingen dat ten laste van de ziektekostenverzekering verstrekt wordt. Vijf typen ombuigingsmodellen zijn onderzocht, namelijk een beperking van het aantal zittingen (1) voor alle patiënten ongeacht stoornissen of leeftijd van de patiënt; (2) voor sommige leeftijdsgroepen wel en voor andere leeftijdsgroepen niet; (3) bij sommige stoornissen wel en bij andere stoornissen niet; (4) evenredig verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen; (5) evenredig verdeeld op basis van een combinatie van leeftijdsgroepen en stoornissen. De financiële en zorginhoudelijke consequenties van deze modellen zijn onderzocht via een secundaire analyse van logopedische behandelingen van 517 patiënten.