Publicatie

Publicatie datum

Eerste Evaluatie van de Jeugdwet: transformatie in zicht?

Bucx, F., Groot, J. de, Hageraats, R., Pehlivan, T. Eerste Evaluatie van de Jeugdwet: transformatie in zicht? TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2018, 96(8), p. 342-347.
Download de PDF
Sinds 2015 is de Jeugdwet van kracht, waarin de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp bij de gemeente is komen te liggen.
Deze wet bevat twee soorten doelen.
Ten eerste doelen die de kwaliteit van de jeugdhulp, en de veiligheid en de rechtspositie van cliënten waarborgen.
Ten tweede doelen die een transformatie beogen waarin er eerder hulp op maat wordt gegeven, en er meer samenhang is en meer ruimte voor professionals.

In de Eerste Evaluatie van de Jeugdwet werd onderzocht hoe het drie jaar na de invoering staat met de realisatie van deze doelen – onder andere via onderzoeken naar de perspectieven van cliënten, gemeenten en het zorglandschap, en een juridische analyse.

Doel
In dit artikel geven we de belangrijkste bevindingen weer.
Algemene conclusie is dat de uitvoering van de Jeugdwet zich op een aantal belangrijke punten (nog) niet in de richting van de doelen van de Jeugdwet beweegt. Zo is het lang niet altijd eenvoudig voor cliënten om hulp te krijgen, en is er (nog) geen vermindering van specialistische jeugdhulp waarneembaar. Ook komt de samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders onderling, en met het bredere sociale domein lang niet altijd van de grond. We
doen enkele aanbevelingen, onder andere om de vindbaarheid van hulp te vergroten. (aut. ref.)