Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie invoering Elektronisch Voorschrijf Systeem: Voorfase: ontwikkeling meetsystematiek.

Wolters, I., Dijk, L. van, Vliet, J. van, Bakker, D.H. de. Evaluatie invoering Elektronisch Voorschrijf Systeem: Voorfase: ontwikkeling meetsystematiek. Utrecht: NIVEL, 2000.
Download de PDF
In de huisartspraktijk verschijnt steeds meer informatietechnologie. Zo komt vanaf 1999 het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) beschikbaar. Dit door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) ontwikkelde systeem kan de huisarts tijdens een consult een therapieadvies geven naar aanleiding van de diagnose die hij stelt. De adviezen zijn gebaseerd op evidence based richtlijnen en standaarden van de NHG. De programmatuur wordt ingebouwd in het Huisarts Informatie Systeem (HIS) van de huisarts. Men verwacht dat gebruik van het EVS ertoe leidt dat de huisarts kwalitatief beter én goed koper gaat voorschrijven. Er wordt vanaf 2002 een jaarlijkse besparing verwacht van ƒ 300 miljoen netto. Daarom hebben huisartsen, zorgverzekeraars en overheid afspraken gemaakt om dit systeem landelijk in te voeren. Het ministerie van VWS heeft hiervoor ƒ 27 miljoen vrijgemaakt. Een deel van de besparing die met het EVS wordt gerealiseerd zal worden ingezet voor praktijkondersteuning.
In een eerste evaluatie van het EVS is een systematiek ontwikkeld om de gehaalde bezuinigingen te meten. Deze is gebaseerd op een vergelijking van de kostenontwikkeling bij gebruikers en bij niet-gebruikers van het EVS. Hiervoor baseert men zich op gegevens van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). Omdat één automatiseringssysteem voor huisartsen niet in het LINH wordt toegepast, zijn nog honderd andere geautomatiseerde huisartspraktijken bij het onderzoek betrokken.
De meetsystematiek moet ook gegevens opleveren voor eventuele tussentijdse aanpassing van de programmatuur of bijstelling van de implementatie.
Volgens plan zijn in de zomer van 2001, 2002 en 2003 de resultaten beschikbaar van de waarnemingsperiodes 1999/2000, 2000/2001 en 2001/2002.
Gegevensverzameling