Publicatie

Publicatie datum

Handreiking Beleidsevaluaties: evalueren van beleid en regelgeving in de zorg- en welzijnspraktijk.

Schilp, J., Verweij, L., Bomhoff, M., Friele, R. Handreiking Beleidsevaluaties: evalueren van beleid en regelgeving in de zorg- en welzijnspraktijk. www.nivel.nl: NIVEL, 2015.
Het NIVEL voert steeds vaker beleidsevaluaties uit. De toename in de behoefte aan goed onderzoek
komt voort uit het gegeven dat organisaties zich steeds meer dienen te verantwoorden voor
uitgevoerd beleid en de inzet van middelen. Beleidsevaluaties gaan na of en op welke manier en met
welke middelen bepaalde gewenste effecten bereikt worden of juist niet bereikt worden. Ook wordt
onderzocht of de beoogde doelgroep wordt bereikt, want de effectiviteit van een beleidsmaatregel
hangt hier meestal mee samen. Als laatste geven beleidsevaluaties inzicht in de succes- en
faalfactoren van beleid waarmee in de toekomst rekening kan worden gehouden voor vervolg van
het beleid of in ander beleid.

Deze handreiking gaat over beleidsevaluaties. Onder de term ‘beleidsevaluatie’ vallen zowel
evaluaties van specifieke beleidsmaatregelen als ook evaluaties van een bepaald (onderdeel van een)
programma. Beleidsevaluaties kunnen op verschillende niveaus betrekking hebben. Het kan gaan om
een evaluatie van een regionale beleidsmaatregel, maar bijvoorbeeld ook over een voorgenomen
wet van de overheid. In het algemeen kenmerken beleidsevaluaties zich door vier verschillende
fasen. Als eerste wordt de opzet van de evaluatie doordacht, wat leidt tot een evaluatiekader en
onderzoeksdesign. Daarna worden op verschillende manieren gegevens verzameld om de
verschillende perspectieven en effecten in kaart te brengen. Hierna vindt de analyse van alle
verzamelde informatie plaats. Als laatste beoordeelt men de gevonden informatie en formuleert
men conclusies van de evaluatie. Over de wijze waarop evaluaties uitgevoerd kunnen worden, zijn
talloze boeken, rapporten en artikelen verschenen. In de dagelijkse praktijk worden meestal
uiteenlopende onderzoeksmethoden in de verschillende fasen van een beleidsevaluatie gebruikt.
Afhankelijk van het doel van de evaluatie, de precieze onderzoeksvraag, de breedte van het veld en
de mogelijkheden om data te verzamelen, wordt een geschikte aanpak gekozen. Veelal in overleg
met de opdrachtgever en stakeholders wordt dan de optimale mix van in te zetten methoden
gekozen. De inzet van de verschillende elkaar aanvullende methoden vormt daardoor meestal de
basis van evaluaties.