Publicatie

Publicatie datum
Influenza uitbraken in verpleeghuizen 2004-2005: wat zijn de consequenties voor het komende griepseizoen?
Sande, M. van der, Ruijs, H., Cools, H., Meijer, A., Plas, S. van der, Morroy, G. Influenza uitbraken in verpleeghuizen 2004-2005: wat zijn de consequenties voor het komende griepseizoen? Vox Hospitii: Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde: 2005, 30(4), 22-23
Voorafgaand aan het influenzaseizoen 2004/2005 verschenen het LCI draaiboek Explosies van
luchtweginfecties in instellingen en de NVVA-richtlijn Influenzapreventie in verpleeghuizen en
verzorgingshuizen. Beide werden van theoretische commentaren voorzien in onder andere TvT en het
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Kort daarop, in het naseizoen van dat jaar, werd tenminste
een derde van de verpleeghuizen getroffen door een influenza-epidemie. Dat maakte dat bruikbaarheid
en implementatie van het LCI-draaiboek en de NVVA-richtlijn in de praktijk getoetst konden worden.
Na afloop van het influenzaseizoen 2004/5 verzocht VWS het RIVM een enquête onder verpleeghuisartsen te houden. Dit gebeurde in overleg met LCI en NVVA. Tegelijkertijd zijn ook de artsen
infectieziektebestrijding van de GGD geënquêteerd. In dit artikel zijn de bevindingen van beide
enquêtes weergegeven. In aansluiting daarop volgt een commentaar van de voorzitter van de NVVA
werkgroep influenzapreventie in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. (aut.ref.)