Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteit en toegankelijkheid van terminale thuiszorg in Nederland: een literatuurstudie.

Rijken, P.M., Kerkstra, A. Kwaliteit en toegankelijkheid van terminale thuiszorg in Nederland: een literatuurstudie. Utrecht: NIVEL, 1997. 68 p.
Download de PDF
Eén van de vormen van zorg waarvoor steeds meer belangstelling bestaat, is de terminale thuiszorg. In opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het NIVEL een literatuurstudie uitgevoerd naar de kwaliteit en toegan-kelijkheid hiervan. Uit deze studie komt naar voren dat er (nog) geen sprake is van een gemeenschappelijke visie van zorgverleners op terminale zorg. Zowel de afbakening van deze specifieke soort van zorg als het verschil met andere vormen van zorg is niet voor ieder even duidelijk.
De belangstelling voor terminale thuiszorg wordt enerzijds veroorzaakt door de groeiende aandacht voor 'thuis sterven', anderzijds door de ontwikkelingen op het gebied van de thuiszorgtechnologie, de groei van de particuliere thuiszorgmarkt, de groei van het aantal vrijwilligersorganisaties en de ontwikkeling van nieuwe vormen van terminale zorg op basis van het hospice-concept. De toegankelijkheid is echter weinig overzichtelijk. Knelpunten doen zich voor in de financiering van deze zorg, de culturele toegankelijkheid en in de capaciteit van de reguliere thuiszorginstellingen. Wat de kwaliteit van de reguliere thuiszorg betreft zijn vanuit het veld diverse projecten opgezet ter verbetering van de kwaliteit. Knelpunten bestaan met name op het gebied van scholingsmogelijkheden voor verplegenden en verzorgenden, de deskundigheid van huisartsen inzake pijnbestrijding, de samenwerking tussen eerstelijns zorgverleners, de afstemming tussen de eerste en de tweede lijn en het omgaan met euthanasieproblematiek.