Publicatie

Publicatie datum
Logopedie in de extramurale gezondheidszorg: stand van zaken in 2002.
Plas, M., Boer, M. de, Hofhuis, H., Dorgelo, M., Ende, E. van den. Logopedie in de extramurale gezondheidszorg: stand van zaken in 2002. Utrecht: NIVEL, 2003.
Download de PDF
In Nederland waren in 2000 naar schatting ongeveer 4000 logopedisten werkzaam (RAZW, 2001). Het werkterrein van logopedisten is divers. Er zijn drie hoofdgroepen van werkvelden te onderscheiden, namelijk 1. intramuraal (onder andere in ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen), 2. extramuraal (in een eigen praktijk of in loondienst
in een vrijgevestigde praktijk), en 3. onderwijs (basisonderwijs / basisgezondheidszorg / Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en het speciaal onderwijs).
In dit rapport staat de extramurale zorg die geleverd wordt door de circa 1700 vrijgevestigde logopedisten centraal. In dit eerste hoofdstuk wordt de aanleiding van dit onderzoek nader omschreven en worden de vraagstellingen gepresenteerd. (aut. ref.)