Publicatie

Publicatie datum

Logopedische zorg in kaart gebracht: jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012.

Verberne, L.D.M., Swinkels, I.C.S., Veenhof, C. Logopedische zorg in kaart gebracht: jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012. www.nivel.nl: NIVEL, 2014. 22 p.
Download de PDF
Het NIVEL en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) werken samen om reguliere gegevens, zoals kenmerken van cliënten, diagnoses en behandelingen, uit de administratie van logopediepraktijken op te nemen in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Dan wordt het mogelijk deze gegevens te combineren met gegevens van andere beroepsgroepen en om informatie te krijgen over de gezondheidsproblemen van deze cliënten, de toegang tot logopedie, het gebruik van eerdere zorg en het effect van de behandeling. Op basis van een beperkte set declaratiegegevens is een voorstudie gedaan over de periode 2008-2012.

Uit deze studie bleek dat logopedisten kinderen met spraak- en taalproblemen helpen en ook ouderen met stemproblemen na bijvoorbeeld een herseninfarct. Volwassenen met stemproblemen kregen gemiddeld 12 behandelingen per jaar en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis 20. Er was tussen 2008 en 2012 een verschuiving zichtbaar in de leeftijd van kinderen die voor behandeling bij een logopedist kwamen. In verhouding minder kinderen tot 7 jaar en meer tussen 8 en 16 jaar.

Bezuinigingen in het onderwijs en preventieve logopedie
“Naast een verschuiving in de leeftijdsgroepen, zien we zeker bij de 8 tot 12 jarigen ook een verschuiving in de diagnosen. Deze kinderen komen veel vaker met taalontwikkelingsstoornissen vergeleken met 5 jaar geleden”, stelt NIVEL-programmaleider Cindy Veenhof. “Deze voorstudie geeft nog geen uitsluitsel over de oorzaken hiervan. Meer transparantie in het werk van logopedisten krijgen we zodra we gegevens van meer praktijken hebben. Dan kunnen we de zorg van logopedisten beter in kaart brengen en trends verklaren. Daarom is het goed dat logopedisten zich aansluiten bij NIVEL Zorgregistraties.”

Onderzoek
Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van declaratiegegevens van 23.738 cliënten uit 33 logopediepraktijken. Deze gegevens zijn anoniem aangeleverd door WinBase.
Gegevensverzameling