Publicatie

Publicatie datum

Monitoring influenzavaccinatie 1996

Braspenning, J., Hoogen, H. van den, Rutten, R., Tacken, M., Tiersma, W., Wentink, E., Velden, J. van der. Monitoring influenzavaccinatie 1996 Nijmegen: LINH, 1997. 21 p.
Download de PDF
LINH als monitorinstrument voor influenzavaccinatie

In opdracht van het LHV/NHG-project 'Preventie: maatwerk' is door het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) een monitoringinstrument ontwikkeld en getest voor de influenzavaccinatie. Bijzondere aandacht had welke patiënten in aanmerking komen voor influenzavaccinatie (de selectie) en welke van deze patiënten uiteindelijk gevaccineerd worden, gegeven de NHG-richtlijnen van 1996. Toen werden nog niet standaard alle 65-plussers opgeroepen (zoals in 1997).

Bij 88% van de deelnemende praktijken zijn bruikbare data verzameld. Voor de dataverzameling is programmatuur toegepast gebaseerd op de griepmodule. Geconcludeerd kan worden, dat het binnen LINH ontwikkelde monitoringinstrument bruikbare gegevens heeft opgeleverd ten aanzien van de influenzacampagne 1996.
De studiepopulatie is een juiste afspiegeling van de Nederlandse bevolking voor wat betreft leeftijd en geslacht. In een huisartspraktijk komt gemiddeld 17% (8%-30%) van de praktijkbevolking in aanmerking voor vaccinatie. Het betreft vooral patiënten van 65 jaar en ouder, iets meer mannen dan vrouwen en beduidend meer ziekenfondspatiënten dan particulier verzekerden.
In dit eerste jaar van de nationale monitoring influenzavaccinatie ligt de vaccinatiegraad gemiddeld op 74% met een variatie van 55% tot 91%. Met name bij patiënten met hartaandoeningen en diabetes ligt de vaccinatiegraad hoog. Een relatief lagere vaccinatiegraad is aangetroffen onder patiënten met longaandoeningen en bij gezonde personen van 65 jaar en ouder. Beide groepen komen minder vaak voor op de selectielijst en worden bovendien minder frequent gevaccineerd. Een verbetering van de vaccinatiegraad kan worden bereikt door de beweegredenen van met name patiënten met longaandoeningen, gezonde personen van 65 jaar en ouder en de weigeraars (gemiddeld 10% per praktijk) in kaart te brengen.