Publicatie

Publicatie datum

Naar een panel van mensen met een chronische ziekte of handicap: haalbaarheidsstudie ter verbreding van het patiëntenpanel Chronisch Zieken.

Richter, J.M., Rijken, P.M., Cardol, M., Kerkstra, A. Naar een panel van mensen met een chronische ziekte of handicap: haalbaarheidsstudie ter verbreding van het patiëntenpanel Chronisch Zieken. Utrecht: NIVEL, 2003. 56 p.
Download de PDF
Het Patiëntenpanel Chronisch Zieken levert al jaren gegevens over de zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte. Voor beleidsdoeleinden is het relevant dat dit panel wordt verbreed naar mensen met een lichamelijke handicap, die evenwel niet chronisch ziek zijn.
Dit rapport doet verslag van een onderzoek, waarin is nagegaan op welke wijze het Patiëntenpanel Chronisch Zieken kan worden verbreed, zodat het niet alleen een representatief panel van mensen met een chronische ziekte is, maar ook een representatieve vertegenwoordiging van de totale populatie van chronisch zieken én gehandicapten in Nederland vormt. Hiertoe is een aantal consultatiegesprekken gevoerd met vertegenwoordigers vanuit patiënten-/cliënten organisaties, overheden, zorgaanbieders en wetenschappers. Tevens zijn verschillende opties voor het werven van panelleden onderzocht. Op basis van deze haalbaarheidsstudie is een projectplan geschreven ter verbreding van het PPCZ vanaf 2005. Het onderzoek is verricht op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de ministeries van VWS en van Financiën.