Publicatie

Publicatie datum

Nulmeting: Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Laarman, B., Schoten, S. van, Friele, R. Nulmeting: Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Utrecht: NIVEL, 2016. 66 p.
Download de PDF
De Wkkgz is per 1 januari 2016 van kracht geworden. De Wkkgz vervangt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwaliteitswet). De belangrijkste thema’s van de Wkkgz zijn: het klachtrecht, de cliënteninformatie en openheid en kwaliteit, veiligheid en goed bestuur. Deze nulmeting geeft op hoofdlijnen de stand van zaken rond deze thema’s.

Deze nulmeting is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS, om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken. Deze nulmeting is gebaseerd op beschikbare bronnen, er zijn geen nieuwe gegevens verzameld.

Gegevensverzameling