Publicatie

Publicatie datum

Ontwikkeling van lichamelijke beperking in het verleden mede bepalend voor huidige participatie op de arbeidsmarkt.

Netjes, J., Rijken, M. Ontwikkeling van lichamelijke beperking in het verleden mede bepalend voor huidige participatie op de arbeidsmarkt. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde: 2012, 20(6), p. 248-254.
Download de PDF
Gezien de toekomstige krapte op de arbeidsmarkt als gevolg van vergrijzing is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen in Nederland aan het werk gaan en er zo min mogelijk uitval uit het arbeidsproces plaatsvindt. Mensen met lichamelijke beperkingen participeren als groep minder vaak op de arbeidsmarkt. Eerder onderzoek laat zien dat arbeidsparticipatie onder mensen in deze groep sterk verschilt. Dit hangt samen met de aard en de ernst van de beperkingen. Wij onderzochten of ook het moment waarop de beperking in iemands leven is ontstaan en het verloop ervan sindsdien van invloed is op het verrichten van werk. Hiervoor hebben wij een vragenlijst voorgelegd aan een landelijke steekproef van mensen met een lichamelijke beperking (respons 87%, n=992 mensen van 15 t/m 64 jaar) waarin zij retrospectief vragen beantwoordden over het ontstaan en de ontwikkeling van hun beperking in het verleden. De resultaten laten zien dat ongeacht de aard en ernst van de huidige beperkingen, mensen met een beperking die over de jaren heen verergerde een kleinere kans hebben op arbeidsdeelname. Het moment van ontstaan van de beperking bleek geen effect te hebben op de huidige arbeidsdeelname. (aut. ref.)