Publicatie

Publicatie datum

Patiëntenpanel Chronisch Zieken: kerngegevens 2000.

Rijken, P.M., Spreeuwenberg, P., Baanders, A.N., Lindert, H. van, Dekker, J. Patiëntenpanel Chronisch Zieken: kerngegevens 2000. Utrecht: NIVEL, Patiëntenpanel Chronisch Zieken, 2001. 106 p.
Download de PDF
Sinds 1998 verzamelt het Nivel gegevens over de kwaliteit van leven en de maatschappelijke situatie van mensen met een chronische aandoening, en over hun ervaringen met, behoeften aan en oordelen over de (gezondheids)zorg die zij ontvangen. Hiervoor zijn ruim 2000 chronisch zieken diverse malen schriftelijk en mondeling geënquêteerd. De resultaten zijn indien mogelijk en verantwoord uitgesplitst naar (type) aandoening.
Ten opzichte van de doorsnee Nederlandse bevolking zijn mensen met een chronische aandoening minder tevreden met hun leven, ze voelen zich minder gelukkig, ze hebben een hogere medische consumptie, ze gebruiken meer geneesmiddelen, meer thuiszorg en meer paramedische zorg.
Chronisch zieken verschillen niet van de doorsnee Nederlander wat betreft gebruik van de ambulante geestelijke gezondheidszorg.
Er is nog steeds een inkomenskloof tussen chronische zieke en gezonde Nederlanders. Dit komt deels doordat chronisch zieken allerlei kosten hebben die niet worden vergoed en deels doordat zij minder vaak betaald werk hebben. Hun arbeidsparticipatie ligt zo’n 20 % lager dan die van de algemene beroepsbevolking, maar hun gemiddelde werkweek verschilt daar niet veel van.