Publicatie

Publicatie datum

Raming opleidingscapaciteit per medisch specialisme 2000-2010.

Velden, L.F.J. van der, Hingstman, L., Windt, W. van der, Arnold, E.J.E. Raming opleidingscapaciteit per medisch specialisme 2000-2010. Utrecht: NIVEL, PRISMANT, Instituut van en voor de zorg, 2001.
Download de PDF
Om vraag en aanbod van medisch specialisten in de toekomst zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten hebben het Nivel en Prismant een ramingsstudie uitgevoerd. Voor 27 verschillende specialismen is geraamd wat de instrooom in de medische vervolgopleiding moet zijn in 2010 geen overschotten of tekorten te krijgen. Uit de resultaten blijkt dat bij handhaving van de huidige instroom er voor 13 specialismen tekorten gaan ontstaan. Zo blijkt bijvoorbeeld dat voor de oogartsen en de dermatoloten de instroom meer dan verdubbeld moet worden. Maar ook voor de KNO-artsen, radiologen, pathologen, cardiologen, neurologen, internisten, anesthesiologen, chirurgen, gastro-enterologen, orthopeden en urologen geldt dat de instroom hoger moet worden om verdere tekorten te voorkomen. Voor 8 specialismen geldt dat er onder bepaalde voorwaarden wellicht tekorten gaan ontstaan en voor 6 specialismen is de huidige instroom (ruim) voldoende om in de komende jaren geen problemen te verwachten. In de ramingen is rekening gehouden met de huidige omvang van de beroepsgroep naar geslacht, ontwikkelingen rond het aantal deeltijders, de leeftijd en geslachtsverdeling van de beroepsgroepen in verband met de uitstroom, de huidige opleidingscapaciteit, de ontwikkelingen in de zorgvraag als gevolg van de demografische ontwikkelingen in de Nederlandse bevolking en factoren als sociaal culturel ontwikkelingen (mondigheid patiënt), huidige onvervulde vraag (wachtlijsten) en arbeidstijdverkorting. (aut. ref.)