Publicatie

Publicatie datum

Rapportage participatiemonitor, update 2016.

Meulenkamp, T., Hoek, L. van der, Boeije, H. Rapportage participatiemonitor, update 2016. www.nivel.nl: NIVEL, 2016. 12 p.
Download de PDF
In 2015 is de laatste rapportage Participatiemonitor verschenen met cijfers over de participatie van mensen met beperkingen en ouderen in Nederland, over de periode 2008-20141. Deze notitie bevat een update van de kerncijfers uit deze rapportage met het jaar 2015. Het bevat de stand van zaken in 2015 (paragraaf 2), een samenvatting van de ontwikkelingen in de periode 2008-2015 (paragraaf 3) en toelichtende paragrafen met cijfers per doelgroep (paragrafen 4 t/m 7). Een uitgebreide beschrijving van het onderzoek en een methodische verantwoording vindt u in de laatste rapportage van de participatiemonitor. We noemen vier punten die van belang zijn bij het lezen van deze notitie:
1. De cijfers per deelgebied bevatten schattingen voor de betreffende populatie in Nederland. In de toelichtende tabellen staat tevens een 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) vermeld. Een betrouwbaarheidsinterval geeft aan tussen welke waarden het werkelijke percentage ligt en zegt iets over de nauwkeurigheid van de schatting.
2. De ‘totale’ participatie bestaat uit een optelsom van de participatie op de verschillende deelgebieden. Deze deelgebieden wegen allemaal even zwaar bij de berekening van het cijfer voor de ‘totale’ participatie.
3. Ontwikkelingen in de totale participatie worden weergegeven met participatie-indexcijfers. Deze laten de ontwikkeling van de totale participatie zien ten opzichte van een indexjaar.
4. Om te kijken of er sprake is van een daadwerkelijke toe- of afname in participatie, zijn statistische toetsen toegepast. Hierbij wordt rekening gehouden met een bepaalde onzekerheidsmarge. In de tabellen staat daarom altijd aangegeven of sprake is van een daadwerkelijke (significante, met aan grote waarschijnlijkheid grenzende, (p<0.01)) toe- of afname in participatie. (aut. ref.)