Publicatie

Publicatie datum

Validiteit van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM): overeenstemming met populatiegegevens uit gezondheidspeilingen.

Zwaanswijk, M., Quak, E.S., Bouwman, J., Zantinge, E.M., Verhaak, P.F.M., Bakker, D.H. de. Validiteit van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM): overeenstemming met populatiegegevens uit gezondheidspeilingen. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2009, 87(6), 272-278
Download de PDF
Momenteel vindt er een ontwikkeling plaats naar een meer vraaggerichte en lokaal gestuurde eerstelijnszorg. Deze ontwikkeling wordt belemmerd doordat informatie over de vraag naar zorg op lokaal niveau vaak ontbreekt. De Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) voorziet in deze behoefte. Met dit instrument, dat beschikbaar is als Internetapplicatie, kan de vraag naar zorg van verscheidene eerstelijns zorgaanbieders in een wijk, buurt of gemeente geschat worden op basis van de bevolkingssamenstelling van het betreffende gebied. Dit artikel beoogt inzicht te bieden in de validiteit van de schattingen van de VAAM, door deze te vergelijken met populatiegegevens over gezondheid en zorggebruik uit de Gezondheidspeilingen van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Utrecht. Deze vergelijking is gemaakt voor de tien wijken van Utrecht. Voor de meeste onderzochte variabelen waren de schattingen van de VAAM vergelijkbaar met de gegevens van de Gezondheidspeilingen. Dit is een aanwijzing van de validiteit van de schattingen van de VAAM. De resultaten van dit onderzoek vormen daarmee voldoende aanleiding voor een verdere ontwikkeling van de VAAM. In samenhang met informatie over gezondheid en zorggebruik uit andere bronnen kunnen de schattingen van de VAAM bijdragen aan een meer vraaggericht zorgaanbod.(aut. ref.)