Nieuws
28-10-2016

Betere zorg voor ouderen na e-learning over delier

E-learning is een nuttige toevoeging aan verbeterprojecten in de zorg, zo blijkt uit onderzoek van het EMGO+ en NIVEL waarop Lotte van de Steeg op 28 oktober  promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In haar proefschrift laat zij zien dat een e-learning cursus voor verpleegkundigen over delier leidt tot verbeterde kennis en verbeterde zorg.

In Nederlandse ziekenhuizen wordt veel aandacht besteed aan patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Een van de manieren waarop dit de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden is via de thema’s van het VMS Veiligheidsprogramma. Een van die thema’s richtte zich specifiek op zorg voor oudere patiënten, en besteedde onder andere aandacht aan delier: het thema Kwetsbare ouderen.
Delier is een acute verwardheid die veel voorkomt bij oudere patiënten in het ziekenhuis. Het is voor patiënten en familie heftig om een delier mee te maken en een delier hangt samen met ongewenste uitkomsten, zoals fysieke achteruitgang en overlijden.

Bijna alle Nederlandse ziekenhuizen deden mee aan het VMS Veiligheidsprogramma en gingen dus ook aan de slag met het verbeteren van zorg rondom delier. Uit een rapport van de IGZ uit 2010 bleek dat de implementatie van de adviezen van het Veiligheidsprogramma moeizaam verliep. Dit was aanleiding om binnen het onderzoek te kijken naar aanvullende maatregelen die genomen konden worden om de implementatie te stimuleren en zo de patiëntveiligheid voor oudere patiënten te vergroten.
Uit buitenlandse studies kwam naar voren dat een gebrek aan kennis over delier bij verpleegkundigen een obstakel was voor het leveren van goede zorg. Binnen het EMGO+/NIVEL onderzoek werd dan ook gekozen voor e-learning als aanvulling op het thema Kwetsbare ouderen. E-learning biedt ziekenhuizen een manier is om grote groepen professionals voor relatief lage kosten te kunnen onderwijzen. Binnen het onderzoek werd gebruik gemaakt van de cursus Delier van Noordhoff Health.

Uit het promotieonderzoek van Lotte van de Steeg kwam naar voren dat de kennis over delier onder Nederlandse verpleegkundigen relatief hoog was, maar dat deze na het volgen van de online cursus verder verbeterd was. Binnen de e-learning cursus werd aandacht besteed aan wat verpleegkundigen kunnen doen om oudere patiënten met een verhoogd risico op delier op te sporen en patiënten met een delier sneller te herkennen. Uit het onderzoek bleek dat de zorg rondom delier verbeterd was na het volgen van de e-learning: oudere patiënten werden vaker gescreend op het risico op delier, en patiënten met een verhoogd risico werden vaker geobserveerd voor verschijnselen van delier aan de hand van een speciaal instrument (Delier Observatie Screening Schaal).

Voor meer informatie over het thema Kwetsbare ouderen kunt u terecht op www.vmszorg.nl

Voor meer informatie over de e-learning cursus Delier van Noordhoff Health kunt u terecht op www.noordhoff-health.nl

Subsidiënt
Ministerie van VWS

Samenwerkingspartners
EMGO+ VUmc
Noordhoff Health