Tool - Handvatten goede zorg voor mensen met multimorbiditeit (2019)

Deze tool, een te downloaden document, bevat 'handvatten' voor het evalueren zo nodig verbeteren van de zorg aan mensen met meerdere chronische aandoeningen. De tool is bedoeld voor huisartsen en andere zorgverleners in de eerste en tweede lijn en in het sociaal domein.

Eerstelijnszorgverleners die aan de slag willen met het verbeteren van de zorg voor patiënten met multimorbiditeit doen er goed aan dit verbetertraject gestructureerd te doorlopen. Deze tool biedt hier concrete handvatten voor.

De tool: een 'handvatten-document'De tool: een 'handvatten-document'

Veel zorgverleners in de eerste lijn willen de zorg voor mensen met (meerdere) chronische aandoeningen verbeteren. Ze willen werken aan persoonsgerichte zorg, waarbij de doelen en behoeften van de patiënt het uitgangspunt vormen en alle betrokken zorgverleners goed samenwerken. Hiervoor is het belangrijk dat ze weten welke patiënten met multimorbiditeit binnen de praktijk de grootste behoefte hebben aan een dergelijke aanpak. Vervolgens kunnen ze de huidige zorgverlening aan deze groep evalueren en samen nadenken over verbeterstappen.

De tool Handvatten goede zorg voor mensen met multimorbiditeit biedt handvatten:

  • om inzicht te krijgen in de behoeften aan zorg en ondersteuning van patiënten met multimorbiditeit
  • voor het identificeren van de groep met wie huisartsen of andere zorgverleners willen starten met een proactief persoonsgericht zorgtraject
  • voor het evalueren van de zorg aan patiënten met multimorbiditeit

Cover van de tool
Nivel-Handvatten-multimorbiditeit-cover-200px

DoelgroepDoelgroep

Huisartsen, praktijkmedewerkers en lokale samenwerkingspartners kunnen de handvatten gebruiken om gezamenlijk te reflecteren op de zorg die zij aan patiënten met multimorbiditeit verlenen en na te gaan of zij daarin verbeterstappen willen en kunnen zetten, en hoe zij dit kunnen aanpakken.

DoelgroepDoel

Het stappenplan dient als basis voor verdere implementatie van persoonsgerichte integrale zorg voor mensen met multimorbiditeit op nationaal en lokaal niveau. Het ministerie van VWS beoogt hiermee de implementatie van (niet-ziektespecifieke) integrale zorg voor mensen met multimorbiditeit binnen de eerste lijn te ondersteunen.

Over het onderzoeksproject,  nationaal en internationaal Over het onderzoeksproject,  nationaal en internationaal  

De handvatten zijn voortgekomen uit inzichten die zijn opgedaan in het project CHRODIS-NL en de Europese equivalent JA-CHRODIS.eu. Met subsidie van het ministerie van VWS heeft het Nivel-project uitgevoerd waarin een Europees model in voor de zorg voor mensen met multimorbiditeit - getiteld Joint Action CHRODIS - is aangepast op de Nederlandse behoeften en de Nederlandse context.

Meer informatieMeer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met een van de contactpersonen.

Knottnerus, B., Rijken, M. Tool - Handvatten goede zorg voor mensen met multimorbiditeit (2019). Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 14-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/communicatie-gezondheidszorg/tool-handvatten-goede-zorg-voor-mensen-met-multimorbiditeit