Afgesloten
2016

Begeleidend onderzoek ZonMw-programma 'Op één lijn', 2011-2016

Duur: jan 2011 - jun 2016

In 2009 is het ZonMw-programma ‘Op een lijn’ van start gegaan. In de eerste tranche van dit programma wordteen honderdtal praktijkprojecten gefinancierd, gericht op de verbetering van de organisatie van bestaande samenwerking of op het inrichten van nieuwe samenwerkingsstructuren. Rond de projecten is door ZonMw een begeleidend onderzoek uitgezet.

Vraagstellingen zijn:
1. hoe ontwikkelt de samenwerking zich binnen de projecten, welke samenwerkingsvormen en organisatiestructuren ontstaat er, en hoe wordt dit ervaren door projectleiders, professionals en patiënten?
2. hoe kunnen ondersteund worden door het geven van feedback over hun ontwikkeling en prestaties?
3. hoe kunnen de ervaringen van de individuele projecten verspreid worden door deze toegankelijk te maken in een digitale omgeving?

1. Ontwikkelen theoretisch analysekader voor het beschrijven, verklaren en ondersteunen van het succes van samenwerking binnen de eerste lijn
2. Procesevaluatie van de samenwerkingsprojecten
3. Terugkoppeling resultaten middels website
4. Kennisverspreiding
5. Kwalitatieve verdieping; etnografische case studies onder een selectie van de samenwerkingsprojecten
6. Kwantitatief onderzoek naar effecten van samenwerking onder patiënten en zorgverleners van de samenwerkingsprojecten

In de eerste plaats dient door middel van de evaluatie kennis te worden gegenereerd rond proces, vorm en effecten van samenwerking in de eerstelijns gezondheidszorg. Op basis hiervan kan meer inzicht worden verkregen in de competenties nodig zijn om te willen en te kúnnen samenwerken (de kennis, vaardigheden, attitude ten aanzien samenwerking).

Het begeleidend onderzoek faciliteert in de tweede plaats de projecten zelf door tussentijds feedback te geven aan de projecten en tussentijds resultaten te publiceren.

Ten derde is het onderzoek van belang voor mogelijk toekomstige samenwerkingsprojecten.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (IBMG), Erasmus Universiteit Rotterdam; Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht; Jan van Es Instituut; Research voor Beleid, Panteia; Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf, Panteia