Afgesloten
2015

Bijstellen aanbod parameters voor capaciteitsmeting van beroepen in de geestelijke gezondheidszorg 2015

Duur: sept 2014 - juni 2015

Achtergrond
De invoering van de basis-GGZ, de herdefiniëring van het hoofdbehandelaarschap, de overheveling van AWBZ-, Wmo- en jeugdzorgtaken naar de gemeenten) vragen een actualisering van de aanbodparameters waarmee de capaciteit aan de zogenaamde geestelijke gezondheidszorg (GG-)beroepen in Nederland anno 2015 kan worden vastgesteld.

Doel
Voor twee groepen GG-beroepen wordt de vraag beantwoord wat het actuele aanbod eind 2014 / begin 2015 is:
1. de beroepen gezondheidszorgpsycholoog, klinisch neuropsycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist GGZ
2. de beroepen ‘master-psycholoog’ en ‘master-pedagoog’.

Methode
Er wordt gebruikgemaakt van de ramingsenquête die het Nivel in 2011 heeft ontwikkeld en afgenomen bij een grote steekproef van BIG-geregistreerden en NIP- en NVO-leden. Deze enquête is in 2014 is aangepast en bij een aantal instellingen is afgenomen, in een kleine steekproef.

Resultaat
De aanbodparameters worden bepaald die benodigd zijn voor het uitvoeren van een capaciteitsraming. Net als voor de raming 2013 wordt daartoe het rekenmodel van het Nivel gebruikt om te bepalen of de opleidingsinstroom voor de genoemde GG-beroepen de komende jaren bijgesteld dient te worden om evenwicht te behouden of te bereiken – en zo ja, onder welke condities (scenario’s) met hoeveel plaatsen per jaar.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan