Afgesloten
2010

Doorrekenen planningsmodel medische vervolgopleidingen, 2010

Duur: mrt - dec 2010

Achtergrond
Het NIVEL ondersteunt het Capaciteitsorgaan bij het voorbereiden, uitvoeren, controleren en publiceren van de berekeningen voor het planningsmodel, inclusief een aantal scenario’s en varianten. De uitkomsten van alle doorrekeningen worden besproken in de kamers, waarna door het Capaciteitsorgaan een advies wordt uitgebracht over het aantal op te leiden artsen in Nederland. Eind jaar plant het Capaciteitsorgaan een integraal advies uit te brengen in de vorm van het voorgenomen Capaciteitsplan 2010, waarbij adviezen wordt gegeven over de instroom in alle medische, tandheelkundige, klinisch technologische en aanverwante vervolgopleidingen in Nederland.

Onderzoeksvragen
• Wat is de hoogte (en evt. de bandbreedte) van de parameters die benodigd zijn voor het doorrekenen van het capaciteitsplannings-model 2010?
• Wat zijn de uitkomsten van de doorrekeningen t.b.v. capaciteitsplannings-model 2010, gegeven de parameters en de aanbevelingen die de kamers daartoe aanleveren?
• Welke eventuele aanvullende berekeningen zijn nodig naar aanleiding van de doorrekeningen ten behoeve van het capaciteitsplannings-model 2010?

Methode
Het NIVEL verzamelt, bewerkt en interpreteert alle noodzakelijke input ten behoeve van de integrale raming 2010 van het Capaciteitsorgaan en beschrijft en verantwoordt alle relevante bronnen, rekenwijze en uitvoercijfers (de ‘input, throughput and output’) van het rekenmodel. Daarnaast zal voor de integrale raming 2010 afstemming plaats vinden met de kamers huisartsen, medisch specialisten en sociaal geneeskundigen en voor de werkgroep eerstelijnsmondzorg.

Resultaten
De resultaten zullen eerst in interne notitie(s) worden vastgelegd, inclusief methodische verantwoording en toelichting, waarna deze gebruikt worden voor de discussie binnen (de hierboven genoemde kamers van) het Capaciteitsorgaan t.b.v. de integrale Capaciteitsplanning 2010. Daarna zullen onderdelen van deze notitie(s) verwerkt worden in openbare rapporten die het NIVEL zelfstandig en gerelateerd aan het Capaciteitsplan 2010 uitbrengt.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan