Afgesloten
2010

Enquête werkzaamheid mondhygiënisten in Nederland 2010

Duur: mrt - jun 2010

Achtergrond
Het Capaciteitsorgaan heeft geconstateerd dat de kerncijfers die benodigd zijn voor de capaciteitsraming van de mondhygiënisten in Nederland actualisering behoeven. Dat geldt voor de mate van werkzaamheid van de huidige en toekomstig generatie werkzame mondhygiënisten (‘oude’ en ‘nieuwe stijl’), alsmede het te verwachtte verloop onder deze beroepsgroep. Met het oog op de integrale raming die het Capaciteitsorgaan eind 2010 heeft gepland, is begin 2010 het noodzakelijke moment om de primaire basisgegevens te verzamelen.

Onderzoeksvragen
• Hoe zien, op basis van secundaire analyse van NVM-ledendata en primaire analyse op basis van vragenlijstonderzoek onder mondhygiënisten, de kernparameters van het op te stellen capaciteitsramingsmodel mondhygiënisten 2010 en haar subonderdelen eruit?
• Wat kan, op basis de enquêteresultaten gezegd worden over de verschillen tussen mondhygiënisten oude en nieuwe stijl, o.a. wat betreft het absoluut aantal cliënten en cliënten per fte?
• Met welke validiteits- en betrouwbaarheidsaspecten rond de kernparameters voor het op te stellen capaciteitsramingsmodel 2010 voor mondhygiënisten moet rekening gehouden worden?

Methode
Na het verkrijgen van informatie en toegang tot het NVM (leden)bestanden zal aan allen een enquête worden verstuurd. De enquête wordt afgestemd op de beschikbaarheid van persoons- en contactgegevens uit de NVM-administratie, de ramingsenquête onder tandartsen en de input van NVM en Capaciteitsorgaan. De respondenten wordt daarbij zowel een papieren als een internetenquête aangeboden, om zoveel mogelijk aan de verschillende responsvoorkeuren tegemoet te komen. Aanvullend zal literatuur- en websiteonderzoek worden uitgevoerd.

Resultaat
Inzicht in de respons van mondhygiënisten die NVM-lid zijn in Nederland, hun werkzaamheid, uittredeleeftijd en geografische mobiliteit. Nadere bepaling van de parameters t.b.v. de capaciteitsramingen en opleidingsplanning van de eerstelijns mondzorg in Nederland.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan