Afgesloten
2019

Ethische dilemma's in het keukentafelgesprek: oplossingen vinden voor zorgvragen van de burger binnen de beleidskaders van de Wmo uit 2015

Duur: feb 2016 - okt 2019

Achtergrond
In navolging van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo) moeten gemeenten en zorgbehoevende burgers tijdens het 'keukentafelgesprek' middels een dialoog komen tot een passende oplossing voor de zorgvragen van de burger. Hierbij kunnen verschillende waardenstelsels botsen: die van de consulent die de burger moet bewegen tot meer zelfredzaamheid en die van de zorgvragers die vindt dat hij recht heeft op zorg en zich niet wil beroepen op informele zorg.

Doel
We gaan in op de vraag of - en zo ja hoe - er in samenspraak met de zorgvragende burger tot een passende oplossing kan worden gekomen, terwijl er conflicterende verwachtingen en belangen spelen. Omdat gemeenten verschillen in hoe zij de Wmo hebben vertaald naar lokaal beleid wordt bij deze vraag ook betrokken hoe beleidsfactoren het verloop van het keukentafel gesprek beïnvloeden.

Methoden
- We observeren tien 'keukentafelgesprekken'.
- We houden diepte-interviews worden met de participaten van de gesprekken.
- We voeren socratische gesprekken met consulenten en met burgers, gemeenschappelijke denkgesprekken waarin we onderzoeken wat we denken en waarom.
- We analyseren beleidstukken om normatieve opvattingen te expliceren.
- We reflectie op de bevindingen en ontwikkelen nader inzichten in een focusgroep.
- We doen een normatieve analyse van al het verzameld materiaal dat resulteert in een theoretisch framework.

Resultaten
1. een illustratieve video en een ethical alert sheet, die kunnen worden ingezet om het Wmo-beleid en de uitvoering daarvan te verbeteren
2. een wetenschappelijke rapport waarin we ons theoretisch framework presenteren
3. een publicatie van de resultaten op diverse websites (van belangenverenigingen van patiënten, ouderen e.d.), om een breder publiek te bereiken

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Universiteit van Amsterdam; Ieder(in)