Publicatie

Publicatie datum

Botsende waarden in het keukentafelgesprek.

Fermin, A., Friele, R. Botsende waarden in het keukentafelgesprek. Journal of Social Intervention: Theory and Practice: 2020, 29(6), p. 3-20.
Lees online
Aanleiding
Er bestaat ongemak over het Wmo-beleid bij gespreksvoerders die namens de gemeente de keukentafelgesprekken voeren met inwoners die maatschappelijke ondersteuning aanvragen via de Wmo 2015. De dominante beleidsdoelstelling van het bevorderen van zelfredzaamheid biedt gespreksvoerders onvoldoende houvast bij het bespreken en afwegen van moeilijke keuzes. In de praktijk blijken Wmo-gespreksvoerders in zekere mate hun professionele ruimte te gebruiken en hun beslissingen niet alleen te baseren op de waarde van het bevorderen van zelfredzaamheid, maar ook op andere waarden.

Methode
Op basis van een literatuuronderzoek en een beperkt empirisch onderzoek identificeren en verhelderen we de waarden die een rol spelen bij keuzes over informele en professionele ondersteuning.

Resultaten
Het begrip zelfredzaamheid verwijst naar de waarde van autonomie als zelfontwikkeling. Andere waarden die een rol spelen bij de keuzes in het keukentafelgesprek zijn die van het respecteren van de keuzevrijheid van de cliënt en het voorkomen van schade, bijvoorbeeld vanwege verwaarlozing.

Conclusie
Indien wordt erkend dat niet een maar meerdere waarden in het spel zijn, waartussen spanningen kunnen bestaan, biedt dat de gespreksvoerders een conceptueel afwegingskader. Dit kader kunnen ze hanteren bij het verhelderen en bespreken van moeilijke keuzes over (in)formele ondersteuning met cliënten of collega’s.

Abstract:
Background
Under the 2015 Social Support Act, there are inconveniences experienced amongst social professionals entering as municipal representatives in kitchen table discussions with applicants for professional support. The dominant policy objective of promoting self-sufficiency does not provide these professionals sufficient guidance when discussing and considering difficult decisions. In practice, these professionals appear to use their professional space to a certain extent and base their decisions not only on the value of self-sufficiency, but also on other values.

Method
Based on a literature review and a limited empirical study, we identify and clarify the values that play a role in difficult choices about informal and professional support. The concept of self-sufficiency refers to the value of autonomy as self-development. The other values that - often implicitly - play a role in kitchen table discussions are those of respecting the client’s freedom of choice and preventing harm, for example due to neglect.

Conclusion
Once it is acknowledged that more than one value plays a role in these discussions, including potential tensions between them, this provides social professionals a conceptual framework for consideration. They can use this framework when clarifying and discussing difficult choices about informal and professional support with applicants or colleagues.