Afgesloten
2013

Evaluatie concepten Sport en Bewegen in de Buurt (pilotfase), 2012-2013

Duur: jan 2012 - mrt 2013

Achtergrond
Het huidige kabinet zet in op meer sporten en bewegen in de buurt. Sportbonden en sportverenigingen kunnen een belangrijke rol vervullen om sporten en bewegen toegankelijker te maken voor iedereen. Binnen het programma “Sport en Bewegen in de Buurt” zijn zeven laagdrempelige sportconcepten ontwikkeld, specifiek gericht op doelgroepen die weinig sporten. Deze zeven sportconcepten worden in 2012 in een pilotfase toegepast.

Onderzoeksvragen
Hoe verlopen de pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt en wat zijn de sterke en zwakke kanten? Het centrale doel van het onderzoek is het uitvoeren van een Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats (SWOT)-analyse.

Methode
Hiertoe zal zowel een procesevaluatie (bij sportbonden en sportverenigingen) als een monitorstudie (bij de deelnemers) worden uitgevoerd.

Resultaat
De resultaten van dit onderzoek geven inzicht in het verloop van de sportconcepten en bieden handvatten op basis waarvan de sportconcepten verbeterd kunnen worden. Op deze manier kan landelijke implementatie gefaciliteerd worden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
NOC*NSF