Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012: resultaten monitorstudie. Kennismaken met de hockeyvereninging door hardlopen.

Ooms, L., Veenhof, C., NIVEL. Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012: resultaten monitorstudie. Kennismaken met de hockeyvereninging door hardlopen. www.nivel.nl: NIVEL, 2013.
Download de PDF
Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt 2012-2016 investeert het huidige kabinet in meer
mogelijkheden om te sporten en bewegen in de buurt. Hierdoor worden meer mensen in staat gesteld
te kiezen voor sporten en bewegen en een gezonde en actieve leefstijl. Sportbonden, en in het
verlengde daarvan, sportverenigingen, kunnen een belangrijke rol vervullen om sporten en bewegen
toegankelijker te maken voor iedereen.

Binnen Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 hebben zeven sportbonden van
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) financiering gekregen om
laagdrempelige sportconcepten te ontwikkelen, met als doel doorstroom en verdere uitrol binnen het
brede Sport en Bewegen in de Buurt programma. In totaal zijn acht sportconcepten ontwikkeld
specifiek gericht op doelgroepen die nu nog onvoldoende worden bereikt door sport, namelijk:
Schoolgaande jeugd in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (MBO), ouders van
jonge kinderen en 45-plussers. Deze sportconcepten zijn uitgevoerd in een pilotfase, welke liep van
september 2011 tot en met december 2012. Het Nederlands instituut voor onderzoek van de
gezondheidszorg (NIVEL) heeft de pilotfase geëvalueerd. De evaluatie bestond uit een procesevaluatie
op het niveau van de sportbonden en sportverenigingen en een monitorstudie op het niveau van de
deelnemers. Op basis van de verzamelde informatie uit de procesevaluatie en monitorstudie zijn de
sportconcepten beoordeeld op vooraf opgestelde beoordelingscriteria. Aan de hand van de scores op
deze criteria is per sportconcept een zogenaamde Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats
(SWOT) analyse uitgevoerd. In het rapport “Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de
Buurt 2011-2012” worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek beschreven.

In dit document worden de resultaten van de monitorstudie weergegeven voor het sportconcept
“Kennismaken met de hockeyvereniging door hardlopen”. Hierbij worden de resultaten voornamelijk
gepresenteerd in tabellen en figuren.