Afgesloten
2015

Evaluatie instrument Short Observational Framework for Inspection (SOFI) in de psychogeriatrische verpleeghuiszorg, 2014

Duur: sep 2014 - mrt 2015

Achtergrond
De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil in 2015 meer gericht toezicht houden op verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Speciale aandacht gaat daarbij naar de omgang van zorgverleners met onbegrepen gedrag bij dementie, zoals onrust, depressieve klachten en apathie. De inspectie deed een pilot met een methode uit het Verenigd Koninkrijk, het Short Observational Framework for Inspection (SOFI).

Doel
Het Nivel brengt de ervaringen van inspecteurs, bestuurders en zorgverleners met het werken met SOFI (Short Observational Framework for Inspection) in kaart, mede om te bepalen in hoeverre deze observatiemethode het toezicht cliëntgerichter kan maken.
SOFI (Short Observational Framework for Inspection) is een observationeel instrument waarmee het welbevinden van mensen met dementie en de omgang van zorgpersoneel met onbegrepen gedrag van mensen met dementie in kaart kan worden gebracht.

Onderzoeksvraag
In hoeverre voldoet het gebruik van SOFI aan de verwachtingen van de IGZ en verpleeghuisorganisaties, en welke aanbevelingen kunnen er voor verdere invoering en toepassing gedaan worden?

Werkwijze
Fase1: opstellen evaluatief kader aan de hand van interviews met de IGZ en ontwikkelaars van SOFI.
Fase2: gegevensverzameling d.m.v. bijwonen bijeenkomsten inspecteurs; analyse inspectierapporten; groepsinterview inspecteurs; interviews en vragenlijstonderzoek zorginstellingen.
Fase3: Rapportage en aanbevelingen

Resultaat
Rapport met aanbevelingen voor eventuele verdere invoering en optimalisatie van het gebruik van SOFI.

Dit project wordt gesubsidieerd door
IGZ