Afgesloten
2008

Evaluatie Nationaal actieplan Sport en Bewegen, setting Sport, 2007-2008

Duur: 2007 - 2008

Achtergrond
In de nota “Tijd voor sport” en het daaruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma “Samen voor sport” constateert het kabinet dat bewegingsarmoede enorme gezondheidsrisico’s met zich mee brengt in onze huidige samenleving. Een aanzienlijke gezondheidswinst kan worden gerealiseerd wanneer Nederlanders gestimuleerd worden om op een gezonde en verantwoorde wijze te bewegen en sporten. Om Nederlanders op grote schaal tot een actieve leefstijl te verleiden heeft de rijksoverheid het Nationaal Actieplan Sport & Bewegen (NASB) in het leven geroepen. De uitvoering van het NASB, setting sport, vindt in verschillende fasen plaats. In fase 1 (jaar 2007) worden kansrijke sportconcepten met een structureel perspectief ontwikkeld en uitgetest op meerdere locaties. In fase 2 (2008-2010) vindt landelijke verspreiding plaats van ‘bewezen’ kansrijke concepten. Dit project omvat de evaluatie van fase 1 van het NASB, setting sport.

Onderzoeksvraag
De centrale vraag van dit onderzoek is: “Wat zijn de sterke en zwakke punten van de sportconcepten?”. Het gaat hierbij om initiatieven die tot doel hebben dat enerzijds meer mensen lid worden van de georganiseerde sport en anderzijds dat meer leden voldoen aan de combinorm.

Methode
Dit onderzoek betreft een evaluatie van sportconcepten die in het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport worden ontwikkeld. De methode die tijdens deze evaluatie wordt gehanteerd is een Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats (SWOT)-analyse. Aan de hand van vooraf opgestelde criteria worden de sportconcepten beoordeeld op verschillende onderdelen zoals de veranderingen in beweeggedrag, het percentage deelnemers dat voldoet aan de combinorm, het bereiken van nieuwe doelgroepen, de waardering van gebruikers en de betrokkenheid van de verenigingen. Deze criteria worden aan de hand van bestaande vragenlijsten en in overleg met de begeleidingscommissie opgesteld. De benodigde informatie om deze SWOT-criteria te scoren zal op twee verschillende manieren verzameld worden: ten eerste aan de hand van een effectevaluatie op het niveau van de deelnemers en, ten tweede, middels een procesevaluatie bij de sportbonden.

Resultaten
De scores op de SWOT-criteria kunnen vervolgens als leidraad dienen bij de beslissing of een sportconcept wel of niet ‘kansrijk’ is en, in een tweede fase van het project, landelijk geïmplementeerd kan worden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)