Afgesloten
2008

Evaluatie reclamebesluit geneesmiddelen, 2007-2008

Duur: sept 2007 - sept 2008

Achtergrond
Het RBG is een uitwerking van de Europese reclamerichtlijn (92/28/EEG, thans geïncorporeerd in richtlijn 2001/83/EG) en zal deel gaan uitmaken van de nieuwe Geneesmiddelenwet. Het RBG bevat de wettelijke normen voor geneesmiddelenreclame. Deze normen zijn in belangrijke mate via zelfregulering uitgewerkt. Ook handhaving vindt in Nederland grotendeels plaats via zelfregulering. Het functioneren van deze zelfregulering, de handhaving, het toezicht erop en de gevolgen ervan zijn belangrijke aandachtspunten in deze evaluatie.

Doel
Centraal staat de vraag in hoeverre het Reclamebesluit Geneesmiddelen (RBG) voldoet aan de doelstelling van het bevorderen van het rationele gebruik van geneesmiddelen door reclame.

Onderzoeksvragen
In hoeverre voldoet het RBG voldoet aan de doelstelling van het bevorderen van het rationele gebruik van geneesmiddelen door reclame? Daarbij zal worden aangegeven of aanpassing van het RBG (Geneesmiddelenwet) nodig is - en zo ja, hoe - dan wel of de regeling ongewijzigd kan worden gehandhaafd. De probleemstelling werken we uit op juridisch en empirisch niveau.

Resultaat
Dit evaluatierapport dat door de minister van VWS aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Universiteit van Amsterdam; Instituut voor Reclamerecht