Afgesloten
2013

Evaluatie van Masterplan Effectief Actief, 2012-2013

Duur: apr 2012 - mrt 2013

Achtergrond
We gaan na in hoeverre het is gelukt een zorgvuldige en grondige valideringsystematiek van beweeginterventies op te zetten, beweeginterventies te verbeteren en vervolgens een database met effectieve sport- en beweeginterventies op te zetten, en welke factoren hierop van invloed waren.

Onderzoeksvragen
1. Hoeveel sport- en beweeginterventies hebben, binnen het MEA-traject, een verbetertraject doorlopen en welke verbetertrajecten zijn doorlopen?
2. Welke verbeteringen in de kwaliteit van sport- en beweeginterventies zijn bereikt volgens de interventie-eigenaren?
3. Welke factoren werken bevorderend en/of belemmerend bij het verbeteren van de kwaliteit van sport- en beweeginterventies?
4. Hoeveel sport- en beweeg interventies zijn, na input vanuit MEA, opgenomen in of ingediend bij de database effectieve interventies (of vergelijkbare database)? Op welke niveaus zijn deze sport- en beweeginterventies erkend in de database effectieve interventies?

Methode
Interviewen van projectleden om zicht te krijgen op de voorgenomen plannen, de uitgevoerde plannen en de bevorderende en belemmerende factoren tijdens dit proces.
Digitale vragenlijsten worden verspreid onder interventie-eigenaren om meer zicht te krijgen over de motivatie om wel of niet deel te nemen aan een kwaliteitstraject, de behaalde resultaten en de bevorderende en belemmerende factoren die hierbij optraden.

Resultaten
Het onderzoek resulteert in een rapport dat openbaar gepubliceerd wordt. In dit rapport staan de behaalde resultaten van het MEA-traject centraal. Hiernaast worden de bevorderende en belemmerende factoren besproken en worden aanbevelingen gedaan over verbetertrajecten bij sport- en beweeginterventies.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
Projectpartners
TNO; Mulier Instituut