Afgesloten
2020

Ex ante effectbeoordeling opname schadevergoeding in Jeugdwet, 2019-2020

Duur: dec 2019 - jun 2020

Achtergrond
Het Nivel voert per 1 december 2019 een ex ante beoordeling in opdracht van het ministerie van VWS. Kern van de ex ante beoordeling is het bestuderen of het wenselijk is om een mogelijkheid tot schadevergoeding (artikel 20 uit de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz)) op te nemen in de Jeugdwet. Artikel 20 uit de Wkkgz geeft de geschilleninstantie bevoegdheid een uitspraak over geschillen te doen bij wege van bindend advies, en een vergoeding van geleden schade toe te kennen tot in ieder geval € 25.000.

Doel
We gaan na wat de aard en grootte van de effecten van het wel en niet opnemen van artikel 20 Wkkgz in de Jeugdwet zijn. Daarnaast kijken we naar de zwaarwegende voor- en nadelen van het wel en niet opnemen van artikel 20 In dit onderzoek is er een bijzonder aandachtspunt voor de betekenis van een eventuele regeling binnen het gedwongen kader. Hiertoe wordt juridische en sociaalwetenschappelijke expertise ingebracht.

Werkwijze
In het onderzoek worden cliënten (jeugdigen en ouders/verzorgers), professionals, aanbieders, gemeenten, en experts betrokken. Betrokkenen in de jeugdzorg worden benaderd uit het vrijwillig en gedwongen kader.

Methoden
De onderzoeksvragen worden beantwoord door middel van een combinatie van methoden, te weten:
1. interviews met sleutelfiguren;
2. analyse van bestaande rapporten;
3. analyse van jurisprudentie en literatuur, parlementaire stukken, wetgeving;
4. secundaire analyse van bestaande gegevensverzamelingen;
5. forumdiscussies met cliënten, vertegenwoordigers, en experts.

Resultaten
De resultaten worden in een rapport beschreven.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Ministerie van VWS; Hogeschool Leiden; Stichting Alexander