Publicatie

Publicatie datum

Ex ante effectbeoordeling opname schadevergoeding in de Jeugdwet.

Fermin, A., Schackmann, L., Boer, R. de, Bouwman, R., Bruning, M.R., Friele, R.D. Ex ante effectbeoordeling opname schadevergoeding in de Jeugdwet. Utrecht: Nivel, 2020. 69 p.
Download de PDF
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Nivel gevraagd een ex-ante effectbeoordeling te doen naar een opname van een mogelijkheid tot schadevergoeding in de Jeugdwet. Deze vraag houdt verband met de toezegging van de minister om de Jeugdwet aan te laten sluiten bij de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Op grond van de Wkkgz is een zorgaanbieder verplicht een schriftelijke regeling te treffen voor een ‘effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van hem betreffende klachten’ en moet een klachtenfunctionaris worden aangewezen. Zo spoedig mogelijk moet de zorgaanbieder schriftelijk en gemotiveerd aan klager aangeven wat het oordeel is over de klacht. Daarnaast heeft de zorgaanbieder de verplichting om zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. Deze geschilleninstantie is bevoegd een bindend advies af te geven en om bij dit advies een schadevergoeding toe te kennen tot in ieder geval € 25.000 (artikel 20 Wkkgz).

Naast een aantal deelvragen richtte dit onderzoek zich vooral op de beantwoording van de volgende vraag: Wat zijn zwaarwegende voor- en nadelen van het wel en niet opnemen van artikel 20 Wkkgz in de Jeugdwet?