Afgesloten
2010

Introductie van de Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement: nulmeting onder huisartsen

Duur: dec 2009 - sept 2010

Achtergornd
Een aantal veldpartijen waaronder de Nederlandse Hartstichting heeft onlangs de Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement uitgebracht. Dit project is een nulmeting onder huisartsen en sluit aan bij een al lopend project waarin de implementatie van de richtlijn CVRM wordt geëvalueerd.

Onderzoeksvragen
1) Welke samenwerkingsafspraken hebben huisartsen met andere zorgverleners in de eerste lijn, met zorgverleners in de tweede lijn en met patiënten?
2) Hoe is de zorg bij CVRM in de huisartspraktijk georganiseerd?

Methode
Schriftelijke enquête onder 1500 huisartsen.

Resultaat
Het project brengt de huidige samenwerking en organisatie rondom vasculair risicomanagement in de huisartspraktijk in kaart. Een nameting zal op enige termijn inzicht moeten geven in de vraag of de Zorgstandaard het beoogde effect heeft gehad, namelijk een betere organisatie van de zorg rondom patiënten met een verhoogd risico op vasculaire aandoeningen
Dit project wordt gesubsidieerd door
De Nederlandse Hartstichting
Projectpartners
DGV; NHG