Afgesloten
2008

Inventarisatie zorgvraag huidtherapie 2007

Duur: juli 2007 - maart 2008

Het doel van het onderzoek is het in kwantitatieve zin in kaart brengen van de potentiële zorgvraag binnen de huidtherapie en de wijze waarop die zorgvraag door de huidtherapeuten kan worden aangeboord. De aanleiding voor deze studie is de verwachting dat de zorgvraag binnen de huidtherapie waarschijnlijk groter is dan tot nu door huidtherapeuten wordt verleend. Er ontbreken echter empirische gegevens die dit onderbouwen.

Potentiële zorgvraag
- Hoeveel huisarten en dermatologen zijn op de hoogte van de werkzaamheden van de huidtherapeut en met welke factoren hangt dat samen?
- Hoe vaak en voor welke aandoeningen worden patiënten door de huisarts of de dermatoloog doorverwezen naar de huidtherapeut en zijn er ten aanzien van het aantal en type verwijzingen verschillen tussen de huisartsen en waardoor worden die verschillen verklaard?
- Wat is de mening van huisartsen en dermatologen over de (toekomstige) rol van huidtherapeuten in het proces van substitutie en taakherschikking?
- Hoeveel patiënten die voor een huidaandoening dan wel een andere aandoening bij de huisarts of dermatoloog komen zouden voor een verdere behandeling in potentie doorverwezen kunnen worden naar de huidtherapeut?
- Hoeveel patiënten komen op eigen initiatief bij de huidtherapeut en voor welke aandoeningen komt men op eigen initiatief ?
- Zijn er verschillen tussen huidtherapie praktijken in aantallen patiënten die op eigen initiatief komen en waardoor worden die verschillen verklaard?
- Wat zijn de mogelijkheden om het aantal patiënten dat op eigen initiatief bij de huidtherapeut komt te vergroten en wat is de omvang van deze potentiële zorgvraag?

Potentiële zorggebied
- Hoeveel huidtherapeuten die de vierjarige HBO opleiding huidtherapie hebben afgerond zijn werkzaam in het beroep van huidtherapeut, in welke functie is men werkzaam en welke activiteiten heeft men ontplooid om die functie te verkrijgen?
- Hoeveel huidtherapie praktijken zijn meer of minder succesvol in het genereren van een eigen marktgebied, welke factoren en voorwaarden bepalen de mate van succes en wat is op landelijke schaal de omvang van het potentiële marktgebied als aan die voorwaarden wordt voldaan?

Er wordt een schriftelijke vragenlijst uitgezet onder een aselecte steekproef van de twee belangrijkste verwijzers; huisartsen en dermatologen. In deze enquête worden onder andere vragen opgenomen over de “kennis” van deze twee beroepen over het beroep van huidtherapeut, vragen over het huidige verwijsgedrag, vragen over de mogelijkheden van substitutie en taakherschikking en vragen rond de verwachte aantallen patiënten die eventueel ook naar de huidtherapeut verwezen zouden kunnen worden.

De vervolgvraag is of en op welke wijze de huidtherapeuten de potentiële markt kunnen aanboren. Daartoe zal in de eerste plaats een schriftelijke vragenlijst worden uitgezet onder de eerste twee lichtingen HBO- afgestudeerde huidtherapeuten (afgestudeerden in 2005 en 2006). In deze vragenlijst zal niet alleen gekeken worden of men al werk heeft gevonden en zo ja wat voor type werk, maar zal met name ook gevraagd worden naar de activiteiten die men heeft ontplooid om op korte termijn een baan te vinden, dan wel een eigen praktijk op te zetten.

Dit onderzoek geeft een antwoord op de vraag hoe groot de potentiële zorgvraag binnen de huidtherapie is. Daarmee kan invulling worden gegeven aan het bepalen van de instroom in de opleiding huidtherapie. In de tweede plaats zal het onderzoek inzicht geven in de mogelijkheden van de eerste groep pas afgestudeerde HBO-studenten huidtherapie om in hun beroep aan de slag te gaan en vooral welke factoren daarop van invloed zijn. Dit biedt de mogelijkheid om de studenten tijdens hun studie nader te informeren over de activiteiten die men moet ondernemen om als huidtherapeut een praktijk op te starten. Tot slot geeft het onderzoek een antwoord op de vraag welke activiteiten er ondernomen zouden moeten worden om het beroep van huidtherapeut beter te profileren binnen de gezondheidszorg

Dit project wordt gesubsidieerd door
Hogeschool Utrecht