Project
Afgesloten
2022

Juiste Zorg Op de Juiste Plek: het perspectief van burgers

Duur: nov 2021 - mei 2022

Achtergrond
De gezondheidszorg in Nederland is van hoog niveau. Wel staat de houdbaarheid van onze gezondheidszorg steeds meer onder druk. Een andere manier van organiseren van zorg is nodig om ook in de toekomst goede en betaalbare zorg te kunnen blijven leveren. Experts uit verschillende disciplines hebben zich in 2018 verenigd in een Taskforce. Onder leiding van het ministerie van VWS heeft de Taskforce een rapport uitgebracht over de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). Het idee is dat de JZOJP ervoor moet zorgen dat (duurdere) zorg voorkomen wordt, dat zorg verplaatst wordt en rondom burgers wordt georganiseerd en dat zorg wordt vervangen door de inzet van eHealth en slimme zorg. Om dit te kunnen realiseren is betrokkenheid nodig van alle partijen, ook van burgers. Er is echter nog weinig bekend over de manier waarop burgers betrokken willen worden bij de JZOJP.

Doel
Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe burgers betrokken willen worden bij de JZOJP. We brengen, onder andere, in kaart wat voor burgers belangrijke elementen en overwegingen zijn in het kader van de JZOJP en wat hun overwegingen zijn met betrekking tot in welke situaties en in welke vormen burgers betrokken willen worden bij de JZOJP.

Methode
Door middel van deskresearch zal eerst worden nagegaan wat bekend is over het betrekken van burgers bij dergelijke vraagstukken. Hiervoor zullen ook een aantal casestudies buiten de gezondheidszorg worden bestudeerd, zoals de participatie van burgers bij windparken. Ook zal een aantal gesprekken gehouden worden met partijen die expertise hebben op dit vraagstuk, zoals Patiëntenfederatie Nederland. Het deskresearch dient als input voor het Burgerplatform dat daarna georganiseerd wordt. Informatie uit het deskresearch kan helpen om discussies te leiden en gericht vragen te stellen, ook geeft het input voor de opdrachten. Het Burgerplatform is een methode die door het Nivel vaker is ingezet om burgers te laten meepraten over complexe vraagstukken binnen de gezondheidszorg. In het Burgerplatform, waaraan 15-20 burgers zullen deelnemen, zal verkend worden of burgers open staan om betrokken te zijn bij de JZOJP. Er wordt getracht te achterhalen wat burgers onder de JZOJP verstaan en wat zij hierbij belangrijk vinden. Ook wordt getracht te achterhalen in welke situaties en op welke manier burgers betrokken willen zijn bij de JZOJP en door wie en op welke manier zij hiervoor benaderd willen worden. Een eerste peiling binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg liet zien dat niet iedereen betrokken wil zijn bij de JZOJP. Om inzicht te krijgen in de onderliggende redenen hiervoor en om te kijken of en hoe deze groep wel betrokken kan worden, wordt een aanvullend Burgerplatform (halve dag) voor deze groep georganiseerd.

Verwachte resultaten
Dit onderzoek geeft inzicht in de JZOJP vanuit één perspectief, namelijk dat van de burger. Meer specifiek geeft het inzicht in en of op welke manier burgers openstaan voor betrokkenheid bij de JZOJP. De resultaten geven het ministerie van VWS een aantal eerste handvatten om burgers te betrekken bij de JZOJP (bijv. op welke manier en door wie willen zij benaderd worden over de JZOJP). De resultaten komen beschikbaar via een openbare rapportage.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS