Afgesloten
2024

Juiste Zorg Op de Juiste Plek: perspectief van burgers, 2021-2022

Duur: nov 2021 - mei 2022

Achtergrond

Experts uit verschillende disciplines, in 2018 verenigd als een Taskforce van het ministerie van VWS, hebben een rapport uitgebracht over de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). Het idee is dat de JZOJP ervoor moet zorgen dat (duurdere) zorg voorkomen wordt, dat zorg verplaatst wordt en rondom burgers wordt georganiseerd en dat zorg wordt vervangen door de inzet van e-health en slimme zorg. Om dit te kunnen realiseren is betrokkenheid nodig van alle partijen, ook van burgers. Er is echter nog weinig bekend over de manier waarop burgers betrokken willen worden bij de JZOJP.

Doel

Meer inzicht krijgen in hoe burgers betrokken willen worden bij de JZOJP, aan de van deze onderzoeksvragen:

  • Wat zijn voor burgers belangrijke elementen en overwegingen binnen de uitgangspunten van de JZOJP?
  • In welke situaties en welke vormen willen burgers betrokken worden bij de JZOJP?

Methode

Deskresearch: eerst gaan we na wat bekend is over het betrekken van burgers bij dergelijke vraagstukken. Hiervoor zullen ook een aantal casestudies buiten de gezondheidszorg worden bestudeerd, zoals de participatie van burgers bij windparken. Gesprekken: ook houden we een aantal gesprekken met partijen die expertise hebben op dit vraagstuk, zoals Patiëntenfederatie Nederland.>

Burgerplatform

Het deskresearch dient als input voor het Burgerplatform dat daarna georganiseerd wordt. Informatie uit het deskresearch kan helpen om discussies te leiden en gericht vragen te stellen, ook geeft het input voor de opdrachten. Het Burgerplatform is een methode die door het Nivel vaker is ingezet om burgers te laten meepraten over complexe vraagstukken binnen de gezondheidszorg. In het Burgerplatform, waaraan 15-20 burgers zullen deelnemen, zal verkend worden of burgers open staan om betrokken te zijn bij de JZOJP. Er wordt getracht te achterhalen wat burgers onder de JZOJP verstaan en wat zij hierbij belangrijk vinden. Ook wordt getracht te achterhalen in welke situaties en op welke manier burgers betrokken willen zijn bij de JZOJP en door wie en op welke manier zij hiervoor benaderd willen worden. Een eerste peiling binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg liet zien dat niet iedereen betrokken wil zijn bij de JZOJP. Om inzicht te krijgen in de onderliggende redenen hiervoor en om te kijken of en hoe deze groep wel betrokken kan worden, wordt een aanvullend Burgerplatform (halve dag) voor deze groep georganiseerd.

Verwachte resultaten

Dit onderzoek geeft inzicht in de JZOJP vanuit één perspectief, namelijk dat van de burger. Meer specifiek geeft het inzicht in en of op welke manier burgers openstaan voor betrokkenheid bij de JZOJP. De resultaten geven het ministerie van VWS een aantal eerste handvatten om burgers te betrekken bij de JZOJP (bijv. op welke manier en door wie willen zij benaderd worden over de JZOJP). De resultaten komen beschikbaar via een openbare rapportage.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw; Ministerie van VWS