Afgesloten
2011

Kinderen met type 1 diabetes: meerwaarde groepsconsultatie voor zelfmanagement en kwaliteit van leven, 2009-2011

Duur: dec 2009 - mrt 2011

Achtergrond
Voor veel kinderen met type 1 diabetes betekent de ziekte een moeilijk te accepteren aanslag op hun dagelijks leven. Het is belangrijk dat de zorg voor deze groep hier goed op in speelt bijvoorbeeld in de vorm van groepsconsulten. Groepsconsulten zijn bedoeld als vervanging van één reguliere controle per jaar. In een groepsconsult participeren 5 tot 10 kinderen tegelijkertijd met hun eigen arts met het doel van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen.

Doel
In dit onderzoek wordt geïnventariseerd hoe vaak groepsconsulten in Nederlandse ziekenhuizen worden aangeboden. Vervolgens wordt onderzocht wat de meerwaarde ervan is.

Methode en projectdesign
We doorlopen de volgende stappen:

1. Allereerst worden in 10 ziekenhuizen groepsconsulten op video opgenomen en vullen kinderen vragenlijsten in over hun ervaringen en tevredenheid met de consulten, kwaliteit van leven en zelf-management. Als deze dataverzameling succesvol verloopt wordt aanvullende financiering aangevraagd om de (video)data te analyseren en te vergelijken met reeds beschikbare data van individuele consulten. Hierbij gaan we in op de vragen:
* In welke ziekenhuizen vinden groepsconsulten met kinderen/adolescenten met type 1 diabetes plaats? Hoe kenmerken deze consulten zich wat betreft inbedding in de organisatie, structuur, frequentie en duur en zit hierin verschil tussen locaties? Welk protocol/training wordt gehanteerd?
* Is het haalbaar om ter evaluatie van de meerwaarde van groepsconsulten video- en vragenlijstdata te verzamelen bij kinderen in 10 ziekenhuizen?

2. Zodra de (video)data verzameld zijn, wordt aanvullende financiering gezocht om de data te analyseren op meerwaarde van groepsconsulten voor mate van gespreksparticipatie, tevredenheid, zelfmanagement, kwaliteit van leven en geïnformeerdheid in vergelijking met individuele consulten.

3. Voor de inventarisatie van het aanbod aan groepsconsulten worden alle Nederlandse ziekenhuizen met een kinderpoli telefonisch benaderd, waarbij wordt geïnventariseerd of er groepsconsulten voor kinderen/adolescenten met diabetes type 1 plaatsvinden, hoe vaak en hoe lang ze duren; welke zorgverleners daarbij aanwezig zijn; en volgens welk protocol er wordt gewerkt (CBO of anders).

4. Voor het onderzoek naar de haalbaarheid van het op video opnemen van groepsconsulten worden 10 kinderpoli’s uitgenodigd om deel te nemen. Per kinderpoli worden twee groepsconsulten met kinderen/adolescenten tussen 6 en 20 jaar onderzocht. Zij krijgen vóór en na het groepsconsult alsmede na 3 en 12 maanden vragenlijsten voorgelegd over o.a. hun behoeften en ervaringen, kwaliteit van leven, zelf-management en emoties rondom het monitoren van bloedglucose. Bij kinderen <12 jaar vullen de ouders de vragenlijsten samen met hen in. Met behulp van de vragenlijsten worden de uitkomsten van de groepsconsulten op 4 verschillende meetmomenten gemeten.

Resultaat
Uiteindelijk zullen aandachtspunten worden geformuleerd met het doel de zorg voor kinderen/adolescenten met diabetes type 1 middels groepsconsulten, vanuit het perspectief van de kinderen/adolescenten, te optimaliseren.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Diabetesfonds
Projectpartners
Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO) - Nederlands Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg; BovenIJ Ziekenhuis