Afgesloten
2012

Knelpunten in de arbocuratieve samenwerking tussen bedrijfsartsen en de eerstelijnszorg, 2012

Duur: apr - jun 2012

Achtergrond
Onderzoek van de laatste 10 jaar laat zien dat binnen de arbocuratieve zorg de samenwerking tussen bedrijfsartsen, huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners meer knelpunten dan succesverhalen kent, en dat er veel mogelijkheden zijn om deze samenwerking te verbeteren.

Onderzoeksvragen

  1. Welke publicaties zijn beschikbaar omtrent de samenwerking tussen bedrijfsartsen en de eerstelijns curatieve zorg in Nederland en welke knelpunten kunnen hieruit worden gedestilleerd?
  2. Hoe kunnen de knelpunten die uit vraag 1 naar voren komen geordend worden naar het doel en belang van bedrijfsartsen en eerstelijns zorgverleners (huisartsen, verloskundigen, eerstelijnspsychologen, fysiotherapeuten) en het doel en belang van andere stakeholders zoals patiënten/cliënten, zorgverzekeraars en overheidsorganisaties?
  3. Wat is bekend uit de NIVEL-zorgregistraties eerste lijn wat betreft samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijns zorgverleners vanuit het perspectief van die eerstelijns zorgverleners?
  4. Welke regionale projecten/initiatieven zijn er momenteel in Nederland wat betreft regionale samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijns zorgverleners (huisartsen, verloskundigen, psychologen, fysiotherapeuten)?
  5. Hoe ziet het systematisch en zo volledig mogelijk inzicht in de huidige knelpunten in de samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijns zorgverleners eruit? En welke beleidsaanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek zijn te formuleren?

Methode
Een scoping review; voorafgegaan door de inventarisatie van de conclusies en publicaties die het Astri-onderzoek in 2011 over de positie van bedrijfsartsen heeft verzameld. Binnen de scoping review doen we een kwalitatieve meta-analyse waarbij we de knelpunten identificeren en coderen.

  • We vragen, telefonisch,  aan de directeuren van de regionale ondersteuningsstructuren (ROS-en) wat er bekend is over huidige projecten en samenwerkingsnetwerken, welke tips de ROS-en hebben en welke relevante documentatie en websites ze kennen. Hetzelfde gebeurt voor de grote arbodiensten in Nederland en de vier grootste zorgverzekeraars in Nederland (Agis, ZilverenkruisAchmea, VGZ en Univé).
  • Een online focus groep waarin we de meningen en ervaringen van zorgprofessionals zelf inventariseren.

Resultaten
Een ‘knelpunten-kaart’ ter ondersteuning van het overleg tussen VWS en SZW over deze problematiek.
Een onderzoeksrapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
TNO Kwaliteit van Leven